TÜRK MALI BELGESİ

TÜRK MALI BELGESİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere düzenlenen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında verilen belgedir.

Kamu İhalelerinde kullanılacak mall arın Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

TÜRK MALI BELGESİ BAŞVURU

Odalar, sadece satışını yapmış olduğu Türk Malı belgesini onaylamaya yetkilidir. Yüklenici Firma, odanın üyesi olmaması halinde, bu firmanın üyesi olduğu Oda tarafından düzenlenmiş ve düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen Oda Sicil Sureti talep edilir.

Yüklenici Firma, Üretici Firma’dan, Belge ile birlikte onaya konu eşyanın Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

Yüklenici firma tarafından, tedarik edilecek mal veya malzemenin üreticisi olan firmaya(lara) ilgili bölümleri tanzim ettirilerek imzalattırılan Belge(ler), yine Yüklenici Firma tarafından Belge’yi satın aldığı Odaya onay için ibraz edilir.

Türk Malı belgesi, ilgili IPA sözleşmesinde yer alan her bir mal veya malzeme için ayrı ayrı düzenlenir.  Üreticisinin aynı olması halinde, birden fazla mal veya malzeme için tek bir belge düzenlenebilir.  Bu durumda, Belge’nin 9 uncu kutusunda, her eşya bir satıra yazılacak olup, 9 uncu kutunun dolması halinde yeni bir belge kullanılacaktır.

TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Firmanız antetli kağıdına hazırlanmış Türk Malı belgesi kullanmak istediğinizi belirtir dilekçe.

IPA Programı sözleşmesinin bir sureti.

Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb. Belgeler.

Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb. Belgeler.

Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları.

Taahhütname (Buradan İndirebilisiniz)

Author: admin