Organize Sanayi Bölgeleri Teftiş Rehberi

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
TEFTİŞ REHBERİ
NOT: 21/02/ 2013 TARİHLİ 18 SAYILI BAKAN ONAYI EKİDİR.
ÖN SÖZ
Değerli mesai arkadaşlarım;
En basit anlamıyla bakıldığında denetim, insanlık tarihi kadar eski olup çeşitli
şekillerde varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle iş hayatının içerisinde sürekli olarak var olan
denetim işlevi sırasında, idari iş ve işleyişin hizmet akış hızının kesilmemesi ne kadar olağan
karşılanması gereken bir durum ise, çalışmalarını bir plan ve program dahilinde yapan,
önceden belirlenmiş hedeflere odaklanan ve bunun için gerekli araçları uygun şekilde
kullanan idarelerin, hizmetlerini şeffaf ortamda sunmaları ve denetimden hiçbir şekilde
sakınmamaları de o kadar olağan görülmelidir. Yani farklı roller üstlenmekle birlikte
denetleyenlerle denetlenenlerin asıl amaçlan bir ve çabalan aynı yönde olup bu amaç ise;
kurum ve kuruluşlara yüklenen görevlerin ve sağlanan kaynaklann israf edilmeden etkin,
verimli ve sonuç odaklı olarak kullanılıp kullanılmadığının her aşamada göz önünde
bulundurulmasıdır. Özellikle belirtmek isteriz ki, teftiş faaliyetleri sırasında eksik ve hata
arayan bir zihniyetle değil, Bakanlığımızca sunulan hizmetlerin daha iyiye nasıl ulaşabileceği
konusunda katkı sağlamayı hedefleyen bir bakış açısıyla hareket edilmesi beklenen bir
husustur.
Günümüzde denetimi; sadece yolsuzluklarla mücadele ve mevzuata uygunluk sağlama
çabası olarak görmeyip, aynı koruyucu hekimlik anlayışında olduğu gibi mesleğe kariyer
elemanı olarak adım atıp iyi bir yetişme dönemini başanyla geçerek müfettiş/denetim elemanı
olma niteliği kazanan elemanlar eliyle, denetlenenlere etkin rehberlik yapılarak, idari işleyiş
sırasında muhtemel sorunlann ortaya çıkmasına sebep olabilecek; fiziki yapı, araç-gereç,
insan kaynaklan, örgütlenme biçimi ve yasal düzenlemeler gibi hususlarda yol gösterici
olunması halinde beklenen hizmet çıktılarının elde edilmesi ve denetimden istenen sistematik
katkının gerçekleşmesi sağlanabilecektir.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca yapılan denetimler, Başkanlığımızca hazırlanıp
Bakan Onayı ile uygulamaya konulan yıllık programlar ile sağlanabildiği gibi, Bakanlık
birimlerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlanmızın, yargı mercileri ile doğrudan
vatandaşın şikayet ve talepleri doğrultusunda da yapılabilmektedir. Bu çalışmalar içerisinde,
yıllık program ön görüleri çerçevesinde planlı denetimler yapılması Başkanlığımız ve
müfettişlerimizce daha çok arzulanan bir husustur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Denetim İlke ve
Standartlan Yönergesi ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlükleri Teftiş Rehberleri, ülkemizin farklı yerlerinde denetimlerini bir birinden
bağımsız olarak yürüten müfettişlerimiz arasında uygulama birliğinin sağlanması, ortak bir
denetim kültürü oluşturulması, raporlama standart, ilke ve dokümanlannın aynı kaynaktan
sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu çalışmalann sürekli olarak güncellenmesi ve farklı sektörlere ait rehberlerle
zenginleştirilmesi gereği açık olup Yönerge ve Rehberlerin hazırlanmasında emeği geçen
Bakanlık Başmüfettişleri A.Bahri GÜRYILDIRIM, Ziya CAN ve Haluk TASLACIOĞLU
başta olmak üzere katkı sağlayan ve sağlayacak bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür eder
Yönerge ve Rehberlerin çalışmalanmızda yararlı olmasını temenni ederim.
Kibar ALTUNAL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Rehberlik ve Teftiş Başkanı BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TEFTİŞ REHBERİ
İÇERİK DİZİNİ
ONSOZ 1
BIRINCI BOLUM 1
L.GıRıŞ 1
1.1 .Amaç 1
1.2.Kapsam 1
1.3.Dayanak 1
1.4.Tanımlar 1
IKINCI BOLUM 2
2. TEFTIŞ YETKISI, ıÇERıGı VE MEVZUATı 2
2.1. Teftiş Yetkisi 2
2.2. Teftişte Dikkate Alınacak Mevzuat 2
2.3. Teftişin Hangi Açılardan Yapılacağı 3
UÇUNCU BOLUM 4
3.TEFTıŞıN YAPıLMASı 4
3.1.Teftiş icra Planı 4
3.2.Tefîtiş Edilecek OSB’de Göreve Başlama 6
3.3.Veznedar îfade Tutanağının Düzenlenmesi 6
3.4. Kasa Defterlerine işlenmemiş Olan Fişler ve Diğer Belgeler 6
4. SAYıMLARıN YAPıLMASı 6
4.1. Kasa Sayımı 6
4.2. Menkul Kıymetlerin Sayımı 7
4.3. Alacak Senetlerinin Sayımı 7
4.4. Demirbaşların Sayımı 7
5. OSB HAKKıNDA BILGI EDINILMESI 8
6. GEREKLI BILGI, DEFTER VE BELGELERIN ISTENILMESI 9
7. MUTABAKAT IŞLEMLERI 10
7.1. Kasa Sayım Sonucunun Kayıtlarla Karşılaştırılması 10
7.2. Menkul Kıymetler 12
7.3. Alacak Senetleri 12
7.4. Demirbaşlar 12
7.5. Bankalar 13
7.6. Gayrimenkuller, Nakil Vasıtaları ve Iş Makinaları 13
8. DENETIM DEFTERI VE DOSYASı 14
9. OSB IŞLEM VE HESAPLARıNıN INCELENMESI 14
9.1. Önceki Denetimlerin Sonuçları 14
9.2. Kuruluş ve Yer Seçimi 14
9.3. Organlar 15
9.4. Mali Konular 18
9.5. Muhasebe Kayıtları ve işlemleri 19
9.6. Gider, Harcama ve Avans işlemleri 20
9.7. Yasal Yükümlülükler 21
9.8. Yeminli Mali Müşavir Raporları 21
9.9. Bakanlıkça Kredilendirme ve Personel işlemleri 21
9.10. İmar ve Parselasyon Planları Yapımı ile Plan Değişiklikleri 22 9.11. Katılma Payları, Kredi Kullanımı ve Kredinin Geri Ödenmesi İşlemleri 23
9.12.0SB’de Kurulamayacak Tesislere, Tesislerde Aranacak Niteliklere, Arsa
Tahsislerine, Yatırımların Projelendirilmesine, Ruhsatlandırma ve Yapı kullanma
izinlerine, Altyapı Tesisleri Kurulmasına ve Ortak Yerlere İlişkin İşlemler.
23
9.13. Elektrik, Su, Doğalgaz, v.b. Bedelleri ile Yönetim Aidatı Tahsilatı 24
9.14. ihaleler ve Hakediş Raporları 24
9.15. Katılımcıların Şikayet ve Önerileri 25
9.16. Diğer işlemler 25
DÖRDÜNCÜ BOLUM 25
10. TEFTIŞ RAPORUNUN YAZıLMASı 25
11. REHBERDE AÇıK OLMAYAN HUSUSLAR 26
EK: 1 VEZNEDAR İFADE TUTANAĞI 27
EK: 2 KASA SAYIM TUTANAĞI 28
EK: 3 MENKUL KIYMETLER SAYIM TUTANAĞI 29
EK: 4 ALACAK SENETLERİ SAYIM TUTANAĞI 30
EK: 5 DEMİRBAŞ EŞYA SAYIM TUTANAĞI 31
EK: 6 (X) ORGANLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE BÖLGE MÜDÜRLERİ 32
EK: 7 (X) PERSONEL LİSTESİ 33
EK: 8…. ORGANİZE SANAYİ BOLGESI’NE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 34
EK: 9 KASA DENKLEŞTİRME TUTANAĞI (X) 38
EK: 10 A KASA FAZLASI TESPİT TUTANAĞI (X) 39
EK: 10 B KASA FAZLASI TESPİT TUTANAĞI (X) 40
EK: 11 A KASA AÇIĞI TESPİT TUTANAĞI (X) 41
EK:11 B KASA AÇIĞI TESPİT TUTANAĞI (X) 42
EK: 12 DEMİRBAŞ EŞYA AÇIĞI TESPİT TUTANAĞI 43
EK: 13 DEMİRBAŞ EŞYA FAZLASI TESPİT TUTANAĞI 44 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TEFTİŞ REHBERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
1.GİRİŞ
1.1. Amaç
Bu Rehberin hazırlanmasındaki amaç; Müfettişlerin, organize sanayi bölgeleri (OSB)
teftişlerinde dikkate alacakları hususlar ile uyacakları usul ve esasların belirlenmesidir.
1.2. Kapsam
Bu Rehber, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre
kurulmuş olan organize sanayi bölgeleri (OSB) nezdindeki teftişlerde uygulanır.
1.3. Dayanak
Bu Rehber; 10 Eylül 2011 tarihli ve 28050 no’lu Resmi Gazetede yayımlanmış olan,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 76’ncı
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
1.4.Tanımlar
Bu Rehberde geçen;
a) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Başkan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,
ç) Başkanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
d) Kanun: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu,
e) Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı
yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve
4562 sayılı Kanun’un amacına uygun uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kuruluş: Teftişine gidilen OSB’yi,
g) Müfettiş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş
Yardımcısını,
ğ) OSB: 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan Organize Sanayi
Bölgesini,
h)Rehber: Organize Sanayi Bölgeleri Denetim Rehberini, 2
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
2.TEFTİŞ YETKİSİ, İÇERİĞİ VE MEVZUATI
2.1. Teftiş Yetkisi
Bakanlığın OSB’ler üzerindeki denetim yetkisinin dayanağını, esas itibariyle; 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında ve
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 53’üncü maddesinde yer alan;
“Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikayet üzerine, OSB’lerin her türlü hesap ve
işlemlerini denetlemeye ve tedbir(ler) almaya yetkilidir.” şeklindeki mevzuat hükümleri
oluşturmaktadır.
OSB Uygulama Yönetmeliğinin “Bakanlığın Denetimi” başlıklı, 100’üncü
maddesinde yer alan;
“Bakanlık, kendi memurları veya görevlendireceği gerçek veya tüzel kişiler
marifetiyle yapacağı kredi denetimi kapsamında; OSB’nin faaliyetlerini teknik, idari ve mali
yönlerden dilediği zaman kontrol eder, düzeltilmesi gerekli görülen hususların varlığı halinde
gerekli talimatları verir. OSB bu talimatları aynen yerine getirerek, Bakanlığa bilgi verir.”
şeklindeki hüküm de, Bakanlığın kredi kullanan OSB’ler üzerindeki denetim
yetkisinin ayrıntılarını ortaya koymaktadır.
2.2. Teftişte Dikkate Alınacak Mevzuat
OSB’ler nezdindeki teftiş çalışmalarında; anılan kuruluşların aşağıda gösterilen
mevzuat kapsamındaki işlemleri denetlenir.
Teftiş neticesinde düzenlenecek raporun; denetimin gereği olarak içermesi gereken
hususların yanı sıra, mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmasının temini açısından yol
gösterici bir içeriğe sahip olmasına da özen gösterilir.
KANUN
– 12/4/2000 Tarihli, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu.
R.G.: 15.04.2000-24021.
Kanun Hükmünde Kararname
3/6/2011 Tarihli, 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
R.G.: 08.06.2011-27958. 3
YÖNETMELİKLER
– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
R.G.: 10.09.2011-28050
– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği.
R.G.: 22.08.2009-27327.
– Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği.
R.G.: 17.01.2008-26759.
– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel kişilere
Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik (4562 sayılı Kanun’un Geç. 9.
md.sine göre).
R.G.: 26.08.2011 -28037.
– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel kişilere
Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik (29/1/2004 Tarihli, 5084
Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun Geç. 1. md.sine göre).
R.G.: 02.07.2004-25510.
DİĞER MEVZUAT
Teftiş esnasında incelenen işlemin, varsa ilgili olduğu diğer mevzuat da, gerekli
olduğu takdirde, dikkate alınır.
2.3. Teftişin Hangi Açılardan Yapılacağı
Teftiş çalışması;
– Teftiş edilen OSB ile ilgili genel durum tespiti,
– Kayıtların; teftişe başlanılan tarih (teftişe, OSB’ye gidilen günün akşamında
başlanıldıysa) veya teftişe başlanılan tarihten önceki günün akşamı (teftişe, OSB’ye gidilen
günün sabahında ya da gün içinde başlanıldıysa) itibariyle, varlıkların ve borçların fiili
durumunu doğru bir şekilde gösterip göstermediği,
– Muhasebe kayıtları ile bunların dayandırıldığı belgelerdeki bilgilerin uyum içinde
olup olmadığı,
– Önceki teftişin ve diğer denetim sonuçlarının gereğinin yerine getirilip getirilmediği, 4
– Muhasebe hesap ve işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk veya diğer bir
şekilde mevzuata aykırılık olup olmadığı,
– Yasal yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilip getirilmediği,
– Yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen denetim raporlarının teftiş edilen
OSB’nin gerçek durumunu gösterip göstermediği,
– OSB’nin işlemlerinin ve uygulamalarının mevzuata uygun olup olmadığı,
– OSB’nin uygulamaların yerindeliği ve kuruluş amacına uygunluğu,
– Kuruluş amacına hangi ölçüde ulaşıldığı,
– Katılımcıların OSB yönetimi ile ilişkileri ve (varsa) yakınmaları,
açılarından gerçekleştirilir.
Aksine hareket edilmesini gerektirebilecek özel durumlar dışında, teftişe; sabah, mesai
başlangıcında başlanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. TEFTİŞİN YAPILMASI
3.1. Teftiş İcra Planı
Teftiş; aşağıda ana başlıkları verilen bir plan dahilinde uygulanır.
– Teftiş edilecek OSB’ye; mesai başlangıcında, önceden haber verilmeksizin
gidilmesi,
– Veznedar ifade tutanağının düzenlenmesi,
– Sayımların yapılması,
– Sayımların bitirilmesinin ardından, gerekli ön bilgi, belge ve defterlerin istenilmesi,
– Mutabakat işlemlerinin ifası,
– Teftiş raporunun başlangıç kısmında yer alacak, kuruluşun mevcut durumuna ilişkin
bilgilerin tespiti,
– Önceki teftiş sonucunda düzenlenen raporda yer alan eleştirilerin ve Bakanlık
Talimatlarının gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması, 5
– Yer seçimi ve kuruluş ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığının
incelenmesi, (Eğer, kuruluşta daha önce teftiş yapılmış ise, gerekmedikçe, bu konuda tekrar
bir inceleme yapılmaz.)
– Organlara ilişkin mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığının tetkiki,
– Mali konulardaki mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığının araştırılması,
– Kuruluşun; muhasebe hesap ve işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk
veya diğer bir şekilde mevzuata aykırılık olup olmadığının tespiti,
– Genel giderler ile altyapı ve inşaat dahil, harcamaların ve avans verilmesi
işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile yerindeliğinin irdelenmesi,
– Yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen denetim raporlarının, gerçeği ifade edip
etmedikleri açısından incelenmesi,
– Bölge müdürlüğü teşkilatı, personeli ve kredilendirilen genel idare giderleri ile ilgili
mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı,
– İmar planı ve parselasyon planı yapımı ile imar planı değişikliklerinde, Kanun’a ve
OSB Uygulama Yönetmeliği’ne uygun hareket edilip edilmediği, (Eğer, imar ve parselasyon
planı yapımı ile ilgili işlemlerin ifasından sonra kuruluş teftiş edilmiş ise; bilahare imar planı
değişikliğine gidilmiş olmadıkça veya herhangi bir sebepten ötürü gerekli olmadıkça, bu
konulara tekrar bakılmaz.)
– Katılma payları, kredi kullanımı, kredinin geri ödeme usul ve esasları hakkındaki
mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığının belirlenmesi,
– OSB’de kurulamayacak tesislere, tesislerde aranacak niteliklere, arsa tahsislerine,
yatırımların projelendirilmesine, ruhsatlandırma ve yapı kullanma izinlerine, alt yapı tesisleri
kurulmasına ve ortak yerlere ilişkin işlemlerin; Kanun’a, OSB Uygulama Yönetmeliği’ne,
OSB’nin imar planı ile parselasyon planına ve bedelsiz arsa tahsisleri yapılmış ise, söz
konusu tahsisler ile ilgili işlemlerin, ilgili oldukları Kanun’a ve Yönetmelik’e uygun olup
olmadığının araştırılması,
– Teftiş edilen OSB Bakanlık kredisi kullanıyorsa; kredinin yerindeliği ve yeterliği ile,
OSB Uygulama Yönetmeliği’nde gösterilen ihale esaslarına ve hakediş raporlarının
düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin hükümlere uygun hareket edilip edilmediğinin tespiti,
– Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde; müteşebbis heyet veya genel kurul
tarafından belirlenen ihale usul ve esaslarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi,
– Varsa; katılımcıların OSB ile olan yazışmalarına yansıyan yakınmalarının ve
önerilerinin incelenip değerlendirilmesi,
– OSB’nin, varsa yukarıda sayılanlar dışındaki işlemlerinin yerindeliğinin ve ilgili
mevzuat karşısındaki durumunun incelenmesi. 6
3.2. Teftiş Edilecek OSB’de Göreve Başlama
Teftiş edilecek OSB’ye, günün bir başka vaktinde gidilmesini gerektiren bir durum
olmadıkça, sabah mesai başlangıcında gidilir. OSB bölge müdürü veya o an itibariyle onun
yerine bakan yöneticiye OSB’nin teftişi için gelindiği bildirilip, gecikilmeksizin kasanın yeri
tespit ile kasa işlemleri durdurulmalıdır.
Göreve, ayrıntıları aşağıda gösterildiği üzere, para tahsil/tediye işlemlerinin yapıldığı
mahala gidilip veznedar ifade tutanağının düzenlenmesiyle başlanır.
3.3. Veznedar İfade Tutanağının Düzenlenmesi
Sayımlardan önce, bir örneği bu rehberin (1) no’lu ekinde bulunan veznedar ifade
tutanağı düzenlenir.
İfadesine başvurulacak veznedar, teftiş edilen OSB adına para tahsil ve tediyesi
hususunda görevlendirilmiş kişi olmalıdır.
Eğer, teftiş edilen kuruluşta veznedar olarak görevlendirilmiş olan bir kişi yoksa,
kuruluşun para tahsil ve tediye işlerini fiilen yürütmekte olan personelin ifadesine başvurulur.
Veznedarın ifadesi alınırken, paraların birden fazla kasada muhafaza edilip
edilmediği, bu kasaların tam olarak nerelerde bulundukları, anahtarlarının kimde ya da
kimlerde olduğu özellikle açıklatılmalıdır. Kasa sayısı birden fazla ise, diğer kasalar ifadeden
önce kilitletilerek, bunların anahtarları sayımın başlatılacağı kasaya konulur.
Kasanın ya da kasaların anahtarı birden fazla kişide ise, bu kişilerin ifadesi, aynı anda,
müşterek ifade olarak alınmalıdır. Bu mümkün olamadığı takdirde, veznedar ifade tutanağı,
kasa anahtarına sahip her kişi için mutlaka düzenlenmelidir. Kasa anahtarına sahip kişilerden
bir kısmının o anda orada bulunmaması kasa sayımına engel teşkil etmemelidir.
Veznedar ifade tutanağı kasanın bulunduğu mahalde düzenlenir.
3.4. Kasa Defterine İşlenmemiş Olan Fişler ve Diğer Belgeler
Veznedar ifade tutanağının düzenlenmesi esnasında denetime başlama anına kadar
sayım günü itibariyle yapılan işlemlerden muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemiş olanlar
varsa; bunlara ait fişler ve diğer belgeler, veznedar tarafından imzalanıp Müfettiş tarafından
da mühürlenip imza edildikten sonra bunların dökümü veznedar ifade tutanağında gösterilir.
4. SAYIMLARIN YAPILMASI
4.1. Kasa Sayımı
Veznedar ifade tutanağının düzenlenmesinden sonra, kasa sayımı ile sayımlara geçilir.
Kasa sayısı birden fazla ise, sayıma günlük işlemlere ayrılmış olan küçük kasadan
başlanarak, kasalar birer birer sayılır. Bir kasanın sayımı sonuçlanmadan diğerine geçilmez.
Kasa sayımında; sayımın başından sonuna kadar, veznedar da hazır bulunur. 7
Sayımdan önce kasanın bütün gözleri açılarak içindekileri tamamen dışarı çıkarmak
gerekir. Kasanın içindekilerin tamamı bir masa üzerine konulduktan sonra kasanın kapağı
kapatılmalıdır. Sonra, paralar cinslerine göre ayrılıp değeri en yüksek olan banknotlardan
başlanarak sayım yapılır. Değeri yüksek banknotları mutlaka Müfettiş saymalıdır. Sayım
sonuçlan, örneği Ek:2’de verilen kasa sayım tutanağında gösterilir.
Bedeli kayda geçirilmeksizin para ile değiştirilerek alınıp kasaya konulan posta pulu
ve sair kıymetli belge varsa, bunlara da aynen ve değerleri ile kasa sayım tutanağında (Ek: 2)
yer verilir.
Kasada varsa, çeklerin dökümü de; banka, çek no, çek tarihi ve çek tutarı belirtilerek,
kasa sayım tutanağından sonra düzenlenen ayrı bir tutanakta gösterilir.
Her kasanın sayım sonucu ayrı bir kasa sayım tutanağında (Ek: 2) gösterilir.
Kasada; muhtelif kıymetli evrak, pay senedi, tahvil v.s. gibi bir takım taşınır kıymetler
de bulunabilir. Ancak, bunlar para sayımı dışında tutulmalıdırlar. Bunların sayım sonuçlarını
gösteren ayrı bir tutanak düzenlenmelidir.
4.2 Menkul Kıymetlerin Sayımı
Kuruluşta muhafaza edilen hisse senedi, tahvil, hazine bonosu gibi menkul kıymetlerin
sayımı, kasadaki paraların sayımının tamamlanmasından sonra yapılır.
Sayım sonucu, menkul kıymetler sayım tutanağında (Ek: 3) gösterilir.
4.3. Alacak Senetlerinin Sayımı
Kuruluşun kasasında bulunan alacak senetlerinin sayımı, kasadaki paraların ve varsa
kasada muhafaza edilen menkul kıymetlerin sayımından soma yapılır. Alacak senetlerinin
sayı olarak fazlalığı halinde sayım örnekleme yolu ile yapılabilir.
Sayım sonucu, alacak senetleri sayım tutanağında (Ek: 4) gösterilir.
4.4. Demirbaşların Sayımı
Kasa, menkul kıymetler ve alacak senetleri sayımlarından soma demirbaşların
sayımına geçilecektir.
Demirbaş eşyaların fazla olması halinde, demirbaş sayımı; tüm demirbaşların sayımı
şeklinde değil, örnek olarak seçilen bir kaç demirbaş cinsinin veya özellik gösteren ya da
belli bir değerin üzerindeki demirbaşların sayımı suretiyle örnekleme usulüyle
yapılabilecektir. Hangi usulün tercih edileceği Müfettişin takdirine bağlıdır. Demirbaş sayım
sonuçları bu rehberin ekinde verilen (5) no’lu örneğe uygun şekilde tutanağa bağlanmalıdır.
Organize sanayi bölgelerinde demirbaş eşya defteri tutma zorunluluğu bulunmadığı
bilinerek, demirbaş kontrolü teftiş mizanı ve/veya muhasebedeki demirbaş eşya hesabı
kayıtlarına göre yapılmalıdır.
Demirbaş sayımında, vergi kanunlarına göre belli bir değerden küçük demirbaşların
doğrudan gider kaydedilebilmesine izin verildiği de dikkate alınmalıdır. (Söz konusu değer,
2012 yılı için 770.-TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır.)
Demirbaş sayım tutanağındaki bilgiler, kuruluşun teftiş mizanı ve/veya muhasebedeki
demirbaş eşya hesabı kayıtları ve icabında demirbaş satın alma belgeleri ile karşılaştırılır. 8
5. OSB HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİ
Sayımlar bitirildikten sonra; OSB bölge müdüründen, denetlenen OSB hakkında
brifing alınacaktır.
Bu brifing sırasında;
-OSB’nin niteliği, kuruluş yılı ve kurucularının kimler olduğu,
-Kuruluştaki ve şu andaki bölge alanı; yapılmışsa ne zaman, kaç partide tevsii (Alan
genişletmesi) yapıldığı,
-OSB’deki sanayi parsel sayısı ve toplam sanayi parseli alanı,
-Katılımcılara tahsis edilen ve tapusu verilen sanayi parseli sayısı ve toplam alanı,
– Parsellerin sektörlere göre dağılımı ve ihtisaslaştığı bir sektör olup olmadığı,
-Sanayi parseli tahsis ve satışları m2 birim fiyatları ve birim fiyatlardaki değişim,
– Ruhsat alınarak inşaata başlanan sanayi parseli sayısı ve bunların toplam alanı,
– Yapı kullanma izni ve işyeri açma ruhsatı alınarak üzerinde üretime başlanan sanayi
parseli sayısı ve toplam alanı,
– Varsa, yapı kullanma izni alınmaksızın üzerinde üretime başlanan sanayi parseli
sayısı ve toplam alanı,
– Varsa, yapı kullanma izni bulunan, ancak, işyeri açma ruhsatı alınmaksızın üzerinde
üretime başlanılmış olan parsel sayısı,
-OSB’nin arıtma tesisinin olup olmadığı,
– Elektrik ve suyun temin şekli (OSB kendisi mi üretiyor dışarıdan mı alıyor),
– Doğalgaz dağıtımı yapılıp yapılmadığı,
– Bakanlık kredisi ve/veya hariçten kredi kullanılıp kullanılmadığı,
– 5084 veya 4562 sayılı Kanunlara göre yatırımcılara bedelsiz arsa tahsis edilip
edilmediği,
– OSB arazilerinin edinim şekli,
– OSB’nin yönetim şekli;
a) Müteşebbis heyetçe mi yönetiliyor,
b) Müteşebbis heyetçe yönetiliyor ancak katılımcıların 1/3 ünün üretime geçmesiyle
müteşebbis heyet üyelerinin en fazla 7’si katılımcı 9
c) Genel kurula geçilmiş,
d) Mülga 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz
Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve
Ticaret Borsaları Birliği Kanunu’nun 5’inci maddesinin (r) bendinin (5) numaralı alt bendine
göre kurulup yönetilmekte; yönetim kurulu üyelerinin üçü katılımcılardan;
– OSB bölge müdürünün eğitimi, kaç yıldır müdürlük yaptığı, varsa önceki tecrübeleri,
– OSB bölge müdürlüğünün üst yöneticileri, kaç yıldır çalıştıkları ve personel sayısı,
– OSB yönetim kurulu başkanının kim olduğu, kaç yıldır başkanlık yaptığı, hangi
kurumun temsilcisi olduğu ve eğitim durumu,
gibi soruların cevapları alınmaya çalışılmalıdır.
6. GEREKLİ BİLGİ, DEFTER VE BELGELERİN İSTENİLMESİ
Teftişine gidilen kuruluşun yetkililerinden;
– OSB adına imza yetkililerini gösteren karar ve imza sirküleri,
– Teftiş dönemi içinde görev yapmış olan, organ üyeleri ile bölge müdürü ve
personelini gösteren, bu rehberin (6) ve (7) no’lu eklerindeki örneklere uygun bir şekilde
düzenlenmiş, OSB imza yetkililerince tasdikli listeler,
– Bu rehberin (8) no’lu ekini oluşturan listede yer alan, OSB’nin teftişine başlanıldığı
tarih itibariyle durumunu gösteren bilgileri içeren kuruluş yetkililerince tasdikli liste,
– Kuruluşun paralarının bulunduğu banka hesaplarının; hesabın bulunduğu bankanın
ve banka şubesinin adı, hesabın türü, hesabın no’su ve para cinsi şeklindeki bilgilerini
gösteren, kuruluş yetkilerince tasdikli liste,
– Kuruluş paralarının muhafaza edildiği banka şubelerinden alınmış; teftiş mizanının
düzenlenmesinde esas alınan günün akşamı itibariyle kuruluşun hesaplarında bulunan para
miktarlarını ve varsa yatırım fonu cins, miktar ve fonların birim fiyatlarını gösteren, ilgili
banka şubesi yetkililerince imzalı yazılar,
– Teftiş dönemine ilişkin banka hesap ekstreleri,
– Kasa sayımı mesai başlangıcında veya gün içinde yapıldıysa, kasa sayımının
yapıldığı günden önceki günün akşamı itibariyle; kasa sayımı akşam kasaya para giriş
çıkışları sona erdikten sonra yapıldıysa, kasa sayımının yapıldığı gün itibariyle düzenlenmiş;
kuruluş yetkililerince tasdikli teftiş mizanı,
– Denetim defteri ve dosyası,
– Yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş olan yıllık denetim raporları,
– Muhasebe defterleri ve muhasebe kayıtlarının dayanağını oluşturan belgeler,
– Muhasebe hesap planı, 10
– Sayımlar ve mutabakat işlemleri ile mevcut durumun tespiti için ve teftişin
yapılabilmesi için Müfettiş tarafından ihtiyaç duyulan diğer defterler ve belgeler,
istenir.
Yukarıda belirtilen belgelerin tasdik işlemi; belgenin metin kısmının altına, duruma
göre, “Kayıtlarımıza Uygundur.”, “Aslı Gibidir.” veya “Dosyasındaki Suretinin/Örneğinin
Aynısıdır.” ibarelerinden birinin konulmasından sonra tasdik eden kuruluş imza
yetkililerinin, kuruluşun unvanının altına görev unvanı, ad, soyad ve tasdik tarihini yazıp
imzalamaları şeklinde gerçekleştirilir.
Kuruluşun mevcut durumunun tespitine yönelik bilgilerin, raporun ilgili bölümünde
kullanılması için alınmasından ve sayımlar ile mutabakat çalışmalarının sonuçlarının raporda
yer alacak şekilde yazıya dökülmesinden sonra; teftişin izleyen aşaması için incelenmesi
gerekli görülen defterler ve belgeler istenilerek teftişe devam edilir.
Teftiş esnasında; önceki teftiş sonuçlarının ve Bakanlık talimatlarının bakılmasını
gerektirdiği tüm hususlara da bakılır ve yeminli müşavirler tarafından düzenlenmiş yıllık
denetim raporlarındaki bilgilerin doğruluğu da araştırılır.
7. MUTABAKAT İŞLEMLERİ
Mutabakat işlemleri, teftiş mizanın ve ilgili defterler ile belgelerin Müfettişe tevdi
edilmesinden sonra yapılacaktır.
7.1. Kasa Sayım Sonucunun Kayıtlarla Karşılaştırılması
Sayım; sabah henüz herhangi bir işlem yapılmamışken veya akşam kasa kapatıldıktan
sonra yapılmışsa, kasa sayım sonucu; herhangi bir açık veya fazlalık yoksa, teftiş
mizanındaki kasa hesabı bakiyesine eşit olacaktır. Çünkü, sayım sabah herhangi bir kasa
işlemi gerçekleşmeden yapıldığında, mizan bir gün önceki akşam ve sayım akşam
yapıldığında mizan sayımın yapıldığı günün akşamı itibariyle düzenlenecektir.
Kasa sayımının gün ortasında yapılması ve aynı gün sayımdan önce kasa tahsilat ve
tediyelerinin yapılmış olması halinde, kasa sayım sonucu, bir gün önceki tarih itibariyle
çıkarılması gerekli bulunan denetim mizanındaki kasa hesabı bakiyesinden farklı olacaktır. Bu
durumda örneği Ek: 9’da verilen “kasa denkleştirme tutanağı” düzenlenir.
Kasa fazlası veya açığı tespit edilmişse; bu durum, teftiş mizanına veya kasa
denkleştirme tutanağına göre olması gereken kasa hesabı bakiyesi ile sayım sonucunun
karşılaştırıldığı bir tutanakta (Ek: 10 veya 11) belirtilip, fazlalığın veya noksanlığın nedeni
veznedara sorularak alınacak cevap anılan tutanağa (Ek: 10 veya 11) geçirilir.
Kasa fazlası çıktığında; “kasa fazlası tespit tutanağı” düzenlenir (Ek: 10) ve fazla
çıkan para, nedeni daha sonra araştırılarak ait olduğu hesaba alacak yazılmak üzere, bir alındı
fişi tanzim edilerek “336. Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı”na alacak, “100. Kasa Hesabı”na borç
kaydedilir.
Kasada açık bulunmuşsa; “kasa açığı tespit tutanağı” (Ek: 11) düzenlenir ve açık
tutarında bir ödeme fişi düzenlenerek, eksik çıkan para, noksanlığın sebebi araştırılarak
gereği yapılmak üzere, “136. Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı”nın borç, “100. Kasa
Hesabı”nın alacak sütununa işlenir. 11
Kasa fazlasının nedeni tespit olunamazsa, fazlalığın, “336. Diğer Çeşitli Borçlar
Hesabı”ndan alınarak gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Kasa fazlasının yüksek olması
durumunda bunun sebebi özellikle ve derinliğine araştırılır.
Kasa açığı da, ilgili personel tarafından kasaya yatırıldığı takdirde; yatırılan tutar,
“136. Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı”na alacak, “100. Kasa Hesabı”na borç kaydedilir.
Kasa noksanının sebebinin belirlenememesi veya anılan meblağın veznedarın
zimmetinde olduğunun ilgili tarafından itiraf ya da Müfettiş tarafından tespit edilmesi
halinde, kasa açığının miktarı ve bu konudaki yüksek yargı kararları dikkate alınıp hukuki ve
cezai açıdan durum değerlendirilerek gereği yapılır.
Kasa açık ve fazlasının ödeme ve tahsilatlardaki küsuratlardan kaynaklanabilecek cüzi
miktarlarda bulunması halinde bu tutarlar ayrı bir incelemeye gerek duyulmaksızın kasa
hesabına alacak ve borç olarak kaydedilmelidir.
Önemlilik ilkesi gereği kasa açığı ve fazlası ile ilgili incelemeler açık veya fazla
miktarıyla orantılı olmalıdır.
Kasa açığı veya fazlasının 500.-TL nin üzerinde olduğu durumlarda; geriye dönük
olarak kasa hesabı kayıtları ile tahsilat ve ödeme belgeleri karşılaştırılarak detaylı bir
inceleme yapılmalı, kasa açık veya fazlasının nereden kaynaklandığı de tespit edilmeye
çalışılmalıdır.
Veznedarın kayıtsız para tahsil etmiş olabileceği göz önüne alınarak kasa fazlasına da
gereken önem verilerek incelenmelidir.
Kasa açık veya fazlası konusunda veznedarın ifadesi alınmalı, veznedarın tavır ve
davranışları mümkün olduğunca gözlemlenmelidir. İfadesinin alınmasını müteakip kasa açık
ve fazlasının nereden kaynaklandığını araştırması için veznedara süre verilmelidir.
Müfettişçe yapılan inceleme ve veznedara verilen süre sonunda da kasa fazlasının
sebebinin bulunmaması halinde veznedarın görev yerinin değiştirilmesi veya iş akdinin feshi
gibi tavsiye ve önerilerde bulunulabileceği gibi; kasa açığının sebebinin bulunmaması halinde
de; veznedarın görev yerinin değiştirilmesi veya iş akdinin feshinin tavsiyesi hususu ile
birlikte veznedar için suç duyurusu raporu düzenlenmesi de, değerlendirilmelidir.
Ancak, Suç Duyurusu Raporunun düzenlenip düzenlenmemesinde; iş bilmezlik, iş
yoğunluğu, kargaşa ve karmaşa nedeniyle oluşan kasa açığının zimmet suçunu oluşturmadığı;
zimmet suçunun oluşabilmesi için kasa açığının zimmete konu olabilecek miktarda olması
gerektiği yönündeki yargı kararları da göz önüne alınarak olay bu yönüyle de incelenmeli;
böyle bir durumun tespit edildiği hallerde; kasa açığının veznedardan tahsili talimatı ve/veya
veznedarın görev yerinin değiştirilmesi veya iş akdinin feshi tavsiye ve önerisi ile yetinilmesi
ve suç duyurusu raporu düzenlenmemesi de değerlendirilmelidir.
Böyle bir durumda, suç duyurusu raporu düzenlenmemesinin gerekçelerine
düzenlenecek raporda etraflıca yer verilerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının da konuyu
derinliğine değerlendirebilmesine olanak sağlanmalıdır.
Öte yandan, kasada yıl içinde bulundurulan nakit miktarı da göz önünde
bulundurulmalı ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir limit varsa, bu limitin üzerinde
nakit bulundurulup bulundurulmadığı tespit edilmelidir. Eğer belirlenen bir limit yoksa bu
konuda bir limit belirlenmesi tavsiye edilmelidir. 12
Organize Sanayi Bölgelerinde kasa defteri tutma zorunluluğu bulunmamasına rağmen,
bu defterin tutulmamış olması halinde OSB nakit mevcudunun takip ve kontrolü anlamında
yardımcı defter olarak kasa defterinin tutulması raporda tavsiye edilmelidir.
7.2. Menkul Kıymetler
Menkul kıymetler sayım tutanağı (Ek: 3) ve varsa kuruluşun bankalarda muhafaza
edilen menkul kıymetlerini gösteren belgelerdeki bilgiler, teftiş mizanı ve defteri kebir
kayıtları ile karşılaştırılarak, kayıtlarda gözüken menkul kıymet mevcudunun gerçek menkul
kıymet miktarını gösterip göstermediği belirlenir.
Son dönemlerde bir kısım OSB paralarının bir menkul kıymet türü olan banka yatırım
fonlarında değerlendirildiği görüldüğünden, teftiş mizanı dikkatlice tetkik edilerek varsa
yatırım fonlarında da mutabakat temin edilecektir.
Ancak banka yatırım fonları alış fiyatları olarak muhasebeleştirilmeleri, buna karşılık
günlük değer kazanmaları nedeniyle; banka hesap ekstrelerinden tetkik edilerek, hem sayı ve
hem de fonların teftiş mizanının düzenlendiği tarih itibariyle birim fiyatları esas alınarak
bulunan tutarlar üzerinden mutabakat sağlanacaktır.
Yatırım fonlarına benzer şekilde kayden alınıp satılan hisse senetlerinin varlığı
halinde; banka yatırım fonlarına ilişkin inceleme, hisse senetleri için de yapılacaktır.
Yatırım fonlarının ve hisse senetlerinin mutabakatı ayrı maddelerde gösterilmelidir.
OSB banka mevduatının muhasebe kayıtlarına alınmaksızın yatırım fonu ve hisse
senetlerinde değerlendirilme ihtimaline karşılık banka ekstrelerindeki para giriş ve çıkışları
dikkatlice kontrol edilmelidir.
7.3. Alacak Senetleri
Sayım esnasında düzenlenen alacak senetleri sayım tutanağında (Ek: 4 ) dökümü
gösterilen alacak senetlerinin tutarı, teftiş mizanı ve defteri kebir kayıtlarındaki alacak
senetleri tutarı ile karşılaştırılır.
7.4. Demirbaşlar
Kayıtların, sayım anında mevcut demirbaşların kayıtlarla karşılaştırılabilmesine olanak
sağlayacak bir şekilde tutulmuş olması halinde; kayıtlarla fiili durum arasında mutabakat olup
olmadığı, fiilen mevcut demirbaşların kayıtlarla karşılaştırılması suretiyle araştırılır.
Aksi takdirde; genel demirbaş sayımı yapılarak veya örnekleme amacıyla birkaç
demirbaş cinsi esas alınarak düzenlenen demirbaş eşya sayım tutanağındaki (Ek: 5) bilgiler,
ilgili kayıtlarla karşılaştırılır.
Kayıtlarla sayım sonuçları arasında uygunluk olmaması halinde, duruma göre;
demirbaş eşya açığı tespit tutanağı (Ek: 12) veya demirbaş eşya fazlası tespit tutanağı (Ek:
13) düzenlenir.
Tespit edilen eksikliğin veya fazlalığın nedeni araştırılıp araştırma sonucuna göre
işlem yapılır.
Demirbaş açığı ve fazlası durumunda, kasa sayımları paralelinde bir değerlendirme
yapılmalıdır. Ancak demirbaşların bozulma, kırılma, çalınma, kaybolma durumları da göz 13
önünde bulundurularak demirbaş açıklarının değerlendirilmesi buna göre yapılmalıdır.
Muhasebe kayıtlarında görülen bir demirbaşın kaybolma, kırılma, bozulma nedeniyle mevcut
olmaması, bu demirbaşın zimmete geçirildiğini değil, zamanında imha tutanağı düzenlenerek
demirbaş kaydından düşme işleminin yapılmadığını, muhasebe kaydında bir ihmalin
olduğunu göstermektedir.
Eğer, teftiş edilen OSB’de demirbaş defteri tutulmamaktaysa, bu konuda yasal bir
zorunluluk olmamakla birlikte, raporda, OSB’nin varlıklarının daha titiz bir şekilde takibini
teminen demirbaş defteri tutulması tavsiye edilmelidir.
7.5. Bankalar
Teftiş edilen kuruluşun, defteri kebir kayıtlarına ve teftiş mizanına göre; bankalarda
gözüken paraların gerçekte bankalarda bulunup bulunmadığının ve fiilen bankalarda olan
kuruluşa ait paraların tamamının kuruluşun defterlerindeki banka hesaplarında gösterilmiş
olup olmadığının tespiti amacıyla; bankalardan alınan hesap bakiyesi bildirimi yazılarındaki
ve/veya banka ekstrelerindeki bilgiler, teftiş mizanı ve defteri kebir kayıtları ile karşılaştırılır.
Herhangi bir uyumsuzluğa rastlandığı takdirde; uyumsuzluğun nedeni, bankalardan
alınan hesap ekstrelerinin kuruluştaki banka hesaplarına ilişkin muhasebe kayıtlarıyla
karşılaştırılması, icabında, kuruluşun muhasebecisinden ek bilgi alınması suretiyle
belirlenmeye çalışılır.
Özellikle banka çıkışlarının muhasebeye kaydedilmemiş olmaları halinde; bankadan
çekildiği halde muhasebe defterlerine kaydedilmeyen paranın ne yapıldığı, nereye harcandığı
araştırılacak, gerekirse ilgililerin ifadelerine başvurulacak; OSB için harcandığının ilgililerce
ispat edilememesi halinde zimmet sucuna konu olabileceği değerlendirilecektir.
Denetlenen OSB’nin birden çok bankada hesabının bulunması veya bir banka
şubesinde birden çok hesabının bulunması halinde her hesap için ayrı ayrı mutabakat
aranacaktır.
Kasa açığı ve fazlası hakkındaki değerlendirmeler, banka açığı ve fazlası için de
geçerlidir.
OSB’nin vadesiz ve vadeli banka mevcudiyetinin varlığı halinde, önce vadesiz
mevduatta, sonralı vadeli mevduatta ayrı ayrı mutabakat sağlanmalıdır.
Çok fazla sayıda hesabın bulunması halinde vadeli mevduat ve vadesiz mevduat
mutabakatı ayrı maddelerde yapılabilecektir.
7.6. Gayrimenkuller, Nakil Vasıtaları ve İş Makinaları
Teftiş edilen kuruluşa ait gayrimenkullerin listesi, varsa, tapu siciline düşülmüş
şerhlere ilişkin bilgiler ile birlikte, ilgili tapu sicil müdürlüğünden alınır.
Kuruluştaki gayrimenkullere ilişkin kayıtlar ile tapu sicil müdürlüğünden alınan
bilgiler karşılaştırılarak mutabakat olup olmadığı araştırılır.
Kuruluş kayıtlarındaki nakil vasıtalarına ve iş makinalarına ilişkin bilgiler de trafik
tescil belgeleri ile karşılaştırılır. Ayrıca, bunların OSB’de fiilen mevcut olup olmadıkları da,
örnekleme yoluyla araştırılır. 14
8. Denetim Defteri ve Dosyası
Teftişine gelinen OSB’de Bakanlıkça daha önce denetim yapılmamış ise; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 58 inci
maddesine göre Denetim Defter ve Dosyası ihdas edilecek; Denetim defterinin tüm sayfalan
Müfettişçe sayı verilerek mühür ve paraflandıktan, son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret
olduğu notu düşüldükten sonra; Defterin ilk sayfasına defter ve dosyanın ihdas edilme amacı
ile kullanım ve muhafaza esasları (Denetimlerle ilgili olarak kuruluşa gönderilen yazıların ve
talimatların denetim dosyasında muhafaza edilmesi, bunların tarih ve sayıları ile özetlerinin
denetim defterine yazılması veya kuruluş imza yetkililerince onaylı fotokopilerinin söz
konusu deftere yapıştırılması, denetim defterinin süresiz, denetim dosyasının 10 yıl süreyle
muhafaza edilmesi gerektiği) yazılacaktır, defterin ikinci sayfasına OSB’nin hangi döneme
ilişkin işlemlerinin teftiş edildiği, onay ve görev yazısı belirtilerek, düzenlenmiş raporlar
varsa bunlar da gösterilecektir.
Raporun birinci maddesi her zaman; yapılan ilk denetim ise, denetim defter ve
dosyasının ihdas ettirildiği ve denetim defter ve dosyasının nasıl ve ne şekilde tutulacağı ve
muhafaza edileceğine ilişkin talimatlara ilişkin olacaktır.
Teftiş esnasında; OSB’nin yöneticileri, denetim defteri ve dosyasının nasıl tutulacağı
hususunda Müfettiş tarafından sözlü olarak da bilgilendirilmelidir.
9. OSB İŞLEM VE HESAPLARININ İNCELENMESİ
Sayımların tamamlanıp mutabakat işlemlerinin sonuçlandırılmasından ve denetim
defteri ile dosyasının tetkikinden sonra, icra planının izleyen bölümlerindeki ana başlıklar
altında gösterilen denetim çalışmaları, plandaki sıraya göre gerçekleştirilir.
9.1. Önceki Denetimlerin Sonuçları
Bu bölümde; önceki teftiş ve incelemelerde tespit edilip giderilmeleri için Bakanlıkça
bildirimde bulunulmuş olan hususlardaki eksiklik, aksaklık ve mevzuata aykırılıkların
giderilip giderilmediği, giderilmediyse neden giderilmediği doğrultusundaki tespitler ile genel
değerlendirmelere ve bunlardan çok önemli olup da hassasiyetle üzerinde durulması
gerekenlere ilişkin açıklama ve görüşlere yer verilir.
9.2. Kuruluş ve Yer Seçimi
a) Denetime gelinen OSB’nin kuruluş protokolü temin edilerek; kurucularının kimler
olduğu, kurucuların müteşebbis heyette ne şekilde temsil edildikleri, kurucuların kuruluş
protokolünde belirtilen paylarını ödeyip ödemedikleri incelenecektir. Kurucuların OSB
açısından önemleri, OSB’nin işleyişi ve gelişimi konusundaki katkıları ve faydaları, OSB
açısından fonksiyonel olup olmadıkları konusunda kısa açıklamalarla görüş bildirilecektir.
Kuruluşunun üzerinden on yıldan fazla zaman geçmiş OSB’ler ile genel kurula geçmiş
OSB Terin denetimine ilişkin raporlarda bu madde yazılmayabilir.
b) Yer seçimi ile ilgili incelemede; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre OSB’nin kuruluşu sırasında, il
genelindeki ihtisas OSB’leri hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az
%75’inde üretim ve inşaata başlanmış olması şartının mevcudiyeti araştırılarak tespit 15
edilecektir. Bu yöndeki araştırma kapsamında ildeki diğer OSB’lerden konuya ilişkin yazılar
alınacaktır. Özel OSB’ler ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın temin ettiği
projelerde bu oran aranmayacaktır.
Aynı Yönetmelik maddesinin üçüncü fıkrasına göre; ilave alan yer seçimi halinde
ilave alan talebinde bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az %90’ında üretim ve
inşaata başlanmış olması şartının bulunup bulunmadığı da saptanmalıdır.
c) OSB dahilindeki arsaların ediniminin şekline (rızaen alım, kamulaştırma, bedelsiz
devir, harca esas değer üzerinden alım) miktar, alan ve oran bilgileri de belirtilerek ayrı bir
madde halinde bu bölümde yer verilmelidir.
d) Teftiş döneminde arsa ve arazi edinimi gerçekleşmiş olması halinde, bu edinim
işlemleri de ayrıca incelenmelidir.
e) OSB’nin yer seçiminin, OSB’nin mevcut durumu üzerine etkileri de bu bölümde
irdelenecektir. OSB için seçilen yerin; arazi yapısı, hammadde kaynaklarına, tüketim
bölgelerine, işgücü teminine, hammadde temin ve ürün sevkiyatı anlamında ulaşım
olanaklarına yönelik olup olmaması ve bu hususların eksikliğinin OSB gelişimine etkileri de
ayrıca incelenecektir.
Kuruluşunun üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen üzerinde üretim
veya inşaata başlanan sanayi parsellerinin % 25’e ulaşmamış olması halinde, bu durumun
sebepleri de ayrı bir madde halinde irdelenecek, kısa, orta ve uzun vadede OSB’nin gelişimi
hakkında Müfettişte oluşan öngörü tartışılacak, kısa ve orta vadede de inşaat ve üretime
geçecek sanayi parseli oranında dikkate değer bir artış beklenmemesi halinde OSB’nin
durumu; OSB tüzel kişiliğinin kaldırılması dahil ayrıca tartışılacaktır.
9.3. Organlar
9.3.1. Müteşebbis Heyet
a) Müteşebbis heyetin; OSB kuruluş protokolüne uygun olarak katılan kurum ve
kuruluş yetkili organlarınca mensupları arasından seçilen 15 Asıl ve 15 yedek üyeden
oluşması gereklidir.
Müteşebbis heyet üyelerinin iki yıl için seçildikleri ve temsil ettikleri kurum ve
kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyeliklerinin de sona ereceği hususuna dikkat
edilmelidir.
b) OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesine göre; OSB müteşebbis heyet
üyelerinin, müteşebbis heyeti meydana getiren kurum veya kuruluş mensubu ve organlarında
görevli veya katılımcı olmak ile anılan Yönetmelik’in 13’üncü maddesinin (b) bendinde
sayılan suçlardan mahkum olmamak şartlarını taşıyıp taşımadıkları araştırılacaktır.
Öncelikle müteşebbis heyet üyelerinin dosyaları tetkik edilecek; dosyalarının
bulunmaması veya dosyalarında bilgi bulunmaması hallerinde; kurum ve kuruluş mensubu,
organlarında görevli olup olmadıkları, kurumlarına yazı yazılarak öğrenilecek, anılan
Yönetmelik maddesinde yazılı suçlardan mahkum olup olmadıkları da kendilerinden adli sicil
belgeleri istenerek tespit edilecektir.
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında “Seçilme
şartlan müteşebbis heyet tarafından araştırılır.” hükmü bulunmaktadır. Müteşebbis heyet
tarafından bu yönde bir araştırma yapılmamış ise; seçimi takip eden ilk müteşebbis heyet 16
toplantısında gündeme madde konularak; bir sonraki toplantıya kadar müteşebbis heyet
üyelerinin temsil ettikleri kurum veya kuruluşun mensubu veya organlarında görevli
olduklarına ilişkin belge ile maddede sayılan suçlardan mahkum olmadıklarına dair adli sicil
kayıtlarını bir sonraki toplantıya kadar temin ederek müteşebbis heyete ibraz etmeleri, bu
toplantıda da tüm müteşebbis heyet üyelerinin belgelerinin tetkik edilerek gerekli şartları
taşıyıp taşımadıklarının araştırıldığı hususunun müteşebbis heyet karar defterine kaydının
geleneksel olarak uygulanmasının talimatlanması önerilmelidir.
c) OSB’de üretime geçtiğini işyeri açma izni belgesi alarak belgeleyen işyeri sayısının
OSB’de kurulacak tüm işletme sayısının 1/3’üne ulaşmış olması halinde; takip eden 30 gün
içinde gerekli işlemlere başlanılarak katılımcıların kendileri veya temsil ve ilzama yetkili birer
temsilcilerinin, aralarında seçecekleri üyeler vasıtasıyla anılan Yönetmelik’in 14’üncü
maddesi gereğince müteşebbis heyette temsil edilmeleri, katılımcıların müteşebbis heyette 7
asıl, 7 yedek üye tarafından temsil edilmeleri; müteşebbis heyetin 8 asıl 8 yedek diğer
üyelerinin, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları dikkate
alınarak yeniden belirlenmesi hususları da tetkik edilecektir.
Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olması işlemlerinde Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinde belirlenen usule uyulup uyulmadığı da ayrıca kontrol edilecektir.
d) OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre;
Müteşebbis Heyet üyelerinin görev sürelerinin iki yıl olması, temsil ettikleri kurum ve
kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyeliklerinin düşmesi, üyelikten düşen veya ayrılan
üyenin yerine temsil ettiği kurum veya kuruluşun ön sıradaki yedek üyesinin geçmesi ve bu
şekilde katılan üyenin, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlamasının icap ettiği, anılan
Yönetmelik’in 17’nci maddesine göre; geçerli mazereti olmaksızın üst üste müteşebbis
heyetin 3 toplantısına veya mazeretli olsa bile 1 yıl içinde toplantıların yarıdan bir fazlasına
katılmayan üyenin üyelikten çekilmiş sayılmaları hususları da teftişte göz önüne alınacaktır.
e) Müteşebbis heyet karar defteri incelenerek, dikkat çeken kararlar tetkik edilecektir.
e) Teftiş döneminin tümünde OSB’nin genel kurul tarafından yönetilmiş olması
halinde; gerekli olmadıkça, müteşebbis heyet ile ilgili denetim yapılmayacaktır.
9.3.2. Genel Kurul
a) OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre; OSB’de kurulacak
toplam işletme sayısının 2/3’ünün yapı kullanma izin belgesi alması ve bunlardan en az
yarısının üretime geçtiğini işyeri açma belgesi ile belgelendirmeleri halinde, genel kurulun
oluşum süreci başlayacak; katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet üyeleri ile
birlikte en geç altı ay içinde yapacakları ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet,
yönetim ve denetim kurullarının görevi sona erecektir.
Bu nedenle OSB’de yapı kullanma izni alan ve işyeri açma belgesi alarak üretime
geçen işletme sayılarının tespiti önemlidir. Bir katılımcının birden çok işletmesinin
olabileceğinden hareketle, burada katılımcı sayısı değil, işletme sayısının tespiti
gerekmektedir.
b) Mevcut OSB yönetiminin; görev ve yetkilerinin sonlandırılmasını engellemek için,
işyeri açma belgesi düzenlenmesinde isteksiz davranmaları, OSB’de bir çok işletmenin işyeri
açma belgesi olmaksızın üretime geçmeleri sıklıkla rastlanan durumlardandır. Bu durumun
önlenmesi için, Raporda işyeri açma ruhsatı almadan üretime geçilmesinin engellenmesi
konusunda gerekli tedbirler önerilmelidir. 17
c) OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesi altıncı fıkrası gereği, yapılacak
ilk genel kurulda, üretime geçmiş katılımcıların salt çoğunluğunca müteşebbis heyetin göreve
devam etmesinin istenmesi halinde; müteşebbis heyetin her yıl genel kurul yapmak kaydıyla
iki yıl süre ile göreve devam edebileceği hususu da göz ardı edilmemelidir.
d) Olağan genel kurulun her yılın ilk altı ayı içinde yapılıp yapılmadığı, olağan ve
olağanüstü genel kurul toplantılarının aynı Yönetmeliğin 19’uncu ve takip eden maddelerinde
gösterilen usul ve şekilde yapılıp yapılmadığı, genel kurul tutanakları ve genel kurulda alınan
kararların mevzuata uygunluğu tetkik edilmelidir.
9.3.3. Yönetim kurulu
a) Yönetim Kurulu üyelerinin OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde
sayılan şartlan taşıyıp taşımadıkları araştırılacaktır. Üyelik şartları, varsa, OSB nezdinde
olması gereken yönetim kurulu üyeleri dosyaları üzerinden araştırılacaktır.
Bu dosyalarda; nüfus cüzdanı sureti, yönetim kurulu üyesinin müteşebbis heyet üyesi
veya katılımcı olduğuna dair OSB müdürlüğünce verilen belge, başka bir OSB’de yönetim
kurulu üyesi olmadığına ve OSB’de denetim kurulu üyesi ya da denetim kurulu üyelerinin
ikinci derece dahil kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üst soyu veya altsoyu
olmadığına dair kendi yazılı beyanları ile Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde sayılan suçlardan mahkum olmadığına dair adli sicil belgesi bulunmalıdır.
Dosyada eksik belgeler varsa; bunlar, denetimi yapan Müfettişçe ilgili yönetim kurulu
üyesinden yazı ekinde ibrazı istenerek, yönetim kurulu üyesinin üyelik şartlarını taşıyıp
taşımadıklarına ilişkin inceleme tamamlanacaktır.
b) Geçerli mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi altı
ay içinde yapılan toplantılardan en az yarısına katılmayan üyelerin bulunup bulunmadığı,
varsa bu durumdaki üyelerin görevlerinin sonlandırılıp sonlandırılmadığı tetkik edilecektir.
c) Yönetim kurulu üyelerinin müteşebbis heyet döneminde; OSB Uygulama
Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince şahsi menfaatlerini ilgilendiren
hususların görüşülmesi sırasında toplantılara katılıp katılmadıkları ile genel kurula geçildikten
sonra, yönetim kurulu üyelerinin; 4562 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin 5’inci fıkrasında
yapılan yollama nedeniyle OSB yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olan 6102 sayılı T.
Ticaret Kanunu’nun 393’üncü maddesinde getirilen, “kendilerinin ve yakınlarının menfaatini
ilgilendiren hususların müzakerelerine iştirak yasağı”na ve yine aynı yollama uyarınca, 6102
sayılı Kanun’un 395 ve 396’ncı maddelerinde öngörülen ” OSB ile muamele yapma ve
rekabet yasağı”na aykırı hareket edip etmedikleri irdelenecektir.
d) Yönetim kurulunun OSB işlerinin gerektirdiği zaman ve sıklıkta toplantı yapıp
yapmadıkları ile OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinde sayılan görevlerini
yerine getirip getirmedikleri kontrol ile bu konularda varsa tenkidi gerekli görülen hususlara
maddeler halinde raporda yer verilecektir.
e) Yönetim kurulu karar defteri tetkik edilerek, toplantıların ve alınan kararlann
mevzuata uygunluğu tetkik edilecek, gerekli olduğu takdirde; kararların yerindeliği
konusunda da değerlendirmeler yapılıp öneriler getirilebilecektir.
9.3.4. Denetim Kurulu 18
a) Denetim kurulu üyelerinin OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde
sayılan şartları taşıyıp taşımadıkları, yönetim kuruluna ilişkin olarak gösterilen usule göre
araştırılacaktır.
b) Denetim kurulu üyelerinin Yönetmeliğin 46’ncı maddesinde gösterilen görevlerini
yapıp yapmadıklarını tetkik ile varsa bu konuda tenkidi gerekli hususlara raporda yer
verilecektir.
9.3.5. Bölge Müdürlüğü
a) Bakanlık Kredisi kullanan OSB’lerde; OSB Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin
birinci fıkrası (e) bendine göre bölge müdürlüğü teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarının
müteşebbis heyetçe tespit edilerek Bakanlığa sunulup sunulmadığı ile Bakanlık kredisi
kullanmayan OSB’lerde; bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonları ile
personelin niteliği, atanması, azli ile ilgili prensiplerin genel kurul veya müteşebbis heyet
tarafından tespit edilip edilmediği veya bu konudaki yetkilerin yönetim kuruluna devri
konusunda karar alınıp alınmadığı tetkik edilecektir.
OSB personel işlemlerinin genel kurul veya müteşebbis heyet tarafından verilen yetki
çerçevesinde yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediği incelenecektir.
b) Yönetmeliğin 35’inci maddesi üçüncü fıkrası (ç) bendi ve 41’inci maddesi birinci
fıkrası (e) bendi hükümleri uyarınca, Bölge Müdürünün atanması ve azli ile ilgili karar almak
münhasıran müteşebbis heyet veya genel kurula ait olup, Yönetmeliğin 35’inci maddesi
üçüncü fıkrası (y) bendi gereği bu yetkinin yönetim kuruluna devri mümkün değildir. Bu
anlamda bölge müdürünün atanması ve azli hususu özel olarak takip edilmelidir.
c) Yönetmeliğin 50’nci maddesine göre; OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle bölge
müdürü görevlidir. Yine, bölge müdürü OSB’nin idari ve teknik personelinin en üst amiridir.
OSB’nin kurumsallaşabilmesi için bu husus zorunludur.
Ancak, sıklıkla; muhtemelen yönetim kurulu üyelerinin OSB üzerindeki hakimiyet ve
inisiyatiflerini kaybetmemeleri, bazen de keyfi denilebilecek isteklerinin yerine getirilmesinin
temini için, bazı OSB’lerde bölge müdürünün atanmayarak bu pozisyonun boş tutulduğu veya
OSB müdürünün sevk ve idaresine aşırı müdahale edilerek bölge müdürlerinin çalışamaz hale
düşürüldüğü görülmektedir.
Yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda katılımcı olmaları sebebiyle idarecilikleri
yanında OSB’lere karşı mükellefiyetlerinin de bulunduğu göz ardı edilmeyerek; yönetim
kurulu üyelerinin Yönetmelik’in 41’inci maddesinde sayılan görev ve yetkileri dışında
OSB’nin işleyişine müdahil olmamalarını teminen, özellikle günlük ve rutin işlemlerin bölge
müdürü tarafından ifasının sağlanarak OSB’sinde kurumsallaşmanın sağlanabilmesi açısından
gerekli öneri ve mütalaalara raporda yer verilmelidir.
9.3.6. Organlara İlişkin Ortak Hususlar
Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurullarında olan değişikliklerin Yönetmeliğin
48 inci maddesi gereğince Bakanlığa bildirilip bildirilmediği tetkik edilecektir.
9.4. Mali Konular
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda “Mali Konular” başlığı altında
yer alan hükümlere ve bu hükümlere konu edilen hususlarla ilgili olarak yönetmeliklerde ve 19
diğer mevzuatta bulunan düzenlemelere ilişkin denetim sonucunda eleştirilmesi veya öneri
getirilmesi gerekli görülen işlemlere rastlanması halinde, raporda bunlara da yer verilecektir.
9.5. Muhasebe Kayıtları ve İşlemleri
a) OSB muhasebe hesaplarının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin
175’inci maddesi gereğince, tutulması zorunlu defterlerde ve tek düzen muhasebe sistemi
esaslarına uygun tutulup tutulmadığı, yılbaşı açılış ve yıl sonu kapanış kayıtlarının da tek
düzen hesap planına uygun olup olmadığı incelenecektir.
Tutulması zorunlu defterlerin birden fazla hesap dönemi boyunca hiç tutulmamış
olması halinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 22’nci maddesi gereği
yönetim kurulu üyeleri ve bölge müdürü hakkında T. Ceza Kanununun 257’nci maddesi
gereği suç duyurusu raporu düzenlenmesi değerlendirilecektir.
b) OSB, her ne kadar tek düzen muhasebe sistemine uymak zorunda olsa da, OSB’nin
fiilen uyguladığı muhasebe hesap planı muhasebe yetkililerinden alınmalı, özellikle hangi
işlemlerin hangi hesaplarda izlendiği ve uygulanan diğer muhasebe kuralları hakkında bilgi
alınmalı, muhasebe uygulamaları T. Ticaret Kanununun 64’üncü ve takip eden maddelerine
göre irdelenmelidir.
c) Muhasebe kayıtlarının yeterli açıklıkta olması, yevmiye defteri kayıtlarında;
“alıcılar”, “satıcılar”, “ortaklar”, “katılımcılar” şeklinde toplu kayıt yapılmaması, 6102 sayılı
T. Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesi gereği, muhasebe kayıtlarının anlaşılır olması
gerekliliğini teminen, hangi satıcı, hangi alıcı, hangi ortak, hangi katılımcı olduğu belirtilecek
şekilde muhasebe kayıtlarında nihai hesabın gösterilmesi gereğine uyulup uyulmadığı kontrol
edilmelidir.
d) Muhasebe hesaplarının anlamlı ve anlaşılabilir olması gerekliliğinden hareketle;
gerekli hallerde bankalar hesabının, vadeli ve vadesiz hesaplara göre alt hesaplara ayrılması,
alt hesapların banka ve şube adı ve gerekirse hesap numarası belirtilerek isimlendirilmesi
gereğine uyulup uyulmadığı incelenecek, benzer değerlendirme demirbaşlar ve diğer ilgili
hesaplar için de yapılacaktır.
e) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine göre; arsa tahsis ve satış
bedeli, yönetim aidatları, altyapı katılım payları, elektik, su, doğalgaz ve benzeri satış
bedellerinin tespiti gerektiğinden; hesap planı ve hesap gruplandırmalarının bu konulardaki
maliyet ve tahsilat hususlarının tespitine uygun olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Yine, tüm muhasebe işlemlerinin, özellikle harcama ve gelir işlemlerinin defterler
ve hesaplar üzerinde incelemelerde bulunabilecek kişiler ile genel kurul, müteşebbis heyet,
yönetim ve denetim kurulu üyeleri tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmasını sağlamak
amacıyla gerekli bölümlere ayrılarak ilgili hesaplarında izlenmesi ile tüm işlemlerin ilgili
oldukları hesaplara kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilecektir.
g) Muhasebe kayıtlarına ilişkin belgelerin, tahsil, tediye veya mahsup fişlerine
bağlanması, mahsup fişleri üzerine gerekli açıklamaların yapılması, tahsil, tediye ve mahsup
fişlerinin OSB’yi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalandıktan soma yevmiye
defterine kaydı gereklerine uyulup uyulmadığı da kontrol edilecektir.
h) Kuruluşun; muhasebe hesap ve işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük veya diğer bir
şekilde mevzuata aykırılık tespit edildiği takdirde düzenlenecek eleştiri ve tavsiye maddeleri
bu bölümde yer alacaktır. 20
9.6. Gider, Harcama ve Avans İşlemleri
9.6.1 înşaat ve Altyapı Giderleri
a) Katılımcıya tahsis edilen veya satışı yapılan sanayi parsellerinin bedelinin tespitine
esas oluşturduğundan, inşaat ve altyapı giderlerinin usulüne uygun şekilde, uygun hesaba
kaydedilip kaydedilmediğinin tespitine önem verilmeli, yine, inşaat ve altyapı için yapılan
ödemelerin kaydında; ihale evrakı ile hakedişlerin mevcut ve usulüne uygun hazırlanıp
hazırlanmadığı tetkik edilmelidir.
b) Altyapı ve inşaat için yapılan ödemelere ilişkin belgelerin; yapılan işin gerekliliği,
önem ve önceliği, ödeme karşılığı yapılan işin ne olduğu, işin miktarı ve ne amaçla yapıldığı,
altyapı ve inşaat işlerinin kontrolörlüğünün usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol
edilmelidir.
9.6.2. Genel Giderler
a) Öncelikle genel giderler bir bütün olarak ele alınıp, OSB’nin iş hacmi ve mali
büyüklüğü ile karşılaştırılarak bu yönde bir değerlendirme yapılmalıdır.
b) Müfettişçe tespit edilecek bir değerin üzerindeki genel gider harcamaları ayrıca
incelenecek, bu harcamaların OSB ile ilgisi, önem ve önceliği, yerindeliği, yapılma
zorunluluğu gözden geçirilecektir.
c) Özellikle, oda, il özel idaresi, belediye gibi kurumlarca kurulan OSB’lerde bu
kurumlara ait harcamaların OSB’lerce karşılanmış olabileceği göz ardı edilmeyerek, genel
gider harcamaları bu yönüyle de incelenecektir.
d) OSB Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin aynı zamanda oda, il özel idaresi,
belediye gibi başka kurum ve kuruluşlarda da görevli olabilecekleri göz ardı edilmeyerek; bu
kişilere ilişkin araç, şoför, haberleşme ve benzeri giderlerin sadece OSB kaynaklarından değil,
görevli oldukları diğer kurum ve kuruluşlarla en azından ortaklaşa karşılanmasına yönelik
öneriler getirilmelidir.
e) Bir kısım personelin; oda, il özel idaresi veya belediye gibi başka kurumlarda
çalıştırılmasına karşın ücretlerinin OSB tarafından ödenmesinin önlenmesine yönelik olarak,
ücretleri OSB tarafından ödenen personelin nerelerde hangi işlerde çalıştırıldıkları
araştırılmalıdır.
9.6.3. Giderlerin Yerindeliği
Giderlerin gerekliliği ile yerindeliğine de önem verilecektir. Önemli gider ve
harcamaların OSB kuruluş amaçlarına uygunluğu ve faydalılığı göz önünde tutulacaktır. Yine,
belirli büyüklükteki harcamaların önem ve önceliği ile zorunluluk ve gereklilikleri de bu
bölümde değerlendirilmelidir.
9.6.4. Avans ve Cari Hesaplar
a) Verilen avanslar hesabı incelenerek, OSB mali imkanlarının gereksiz yere başka
kişi ve kurumlar için kullandırılıp kullandırılmadığı gözlemlenmelidir.
b) Benzer şekilde cari hesap ilişkileri de gözden geçirilerek, OSB alacaklarının tahsili
yönünde gerekli gayretin gösterilip gösterilmediği incelenecektir. 21
9.6.5. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
İlgili mevzuat, OSB’lerin şirket kurmalarına veya kurulmuş şirketlere iştirak
etmelerine izin vermektedir. Ancak, OSB’lerin iştiraki veya bağlı ortaklığı olan şirketlere
OSB’lerden kontrolsüz ve gereksiz para aktarımı ve bu yolla OSB kaynaklarının sarfı sıklıkla
rastlanılan olaylardan olduğu göz ardı edilmeyerek; OSB ile bağlı ortaklık ve iştirakleri
arasındaki ilişkiler incelenmeli bu şirketlere sermaye olarak aktarılan paraların yerinde
kullanımı ve OSB amaçları ile uygunluğu, cari hesap ilişkisi şeklinde aktarılan OSB
paralarının da nemalandırılması, takip ve geri tahsili imkan ve durumları irdelenmelidir.
9.6.6. Dönem Sonu Mali Tabloların Değerlendirilmesi
a) Yıl sonu bilanço ve diğer mali tabloların T. Ticaret Kanunu’nun 64’üncü ve takip
eden maddelerine göre açık ve anlaşılır şekilde düzenlenip düzenlenmediği tetkik edilecek ve
bunların tetkikinde; OSB tarafından Bakanlıktan veya bankalardan, finans kurumlarından,
diğer kaynaklardan sağlanan krediler ile katılımcılardan temin edilen mali imkanların miktarı
ve OSB amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, OSB mali kaynaklarının atıl
tutulmayıp değerlendirilmeleri irdelenecektir.
b) OSB malvarlığı, arsa ve arazilerine gelen haciz, konulan temlik ve verilen
ipoteklerin bulunması halinde bu hususlar ve gerekçeleri, söz konusu varlıklar teminat
gösterilerek sağlanan kaynakların nerede kullanıldığı raporda ayrı bir madde kapsamında ele
alınacaktır.
9.7. Yasal Yükümlükler
Personelin gelir vergisi stopajları ve sigorta primleri ile motorlu taşıtlar vergisi, emlak
vergisi ve trafik sigortaları dahil OSB adına tahakkuk eden vergiler ile sigorta primlerinin
zamanında ve eksiksiz yatırılıp yatırılmadığının incelenmesi sonucunda eleştiri gerektiren bir
durumla karşılaşılması halinde raporda bu konulara ilişkin tespit ve değerlendirmelere de yer
verilecektir.
9.8. Yeminli Mali Müşavir Raporları
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 180’inci maddesi uyarınca, yeminli mali müşavir
tarafından düzenlenen yıllık denetim raporları, gerçeği ifade edip etmedikleri açısından
incelenerektir.
9.9. Bakanlıkça Kredilendirilme ve Personel İşlemleri
9.9.1. Bakanlıkça verilen kredilerin yerindeliği ve yeterliliği
a) Denetlenen OSB tarafından Bakanlık kredisi kullanıldığı takdirde; kredi türü,
sağlanan kredi, kullanılan kredi miktarı ve geri ödenen kredi miktarı gibi hususlara, bu
konuda tenkit maddesi düzenlenmesine gerek olmasa dahi raporda yer verilecektir.
b) Yine bu başlık altında, Bakanlıkça verilen kredinin yerindeliği ve yeterliliği
irdelenecektir. Bu anlamda Bakanlıkça verilen kredinin OSB’nin zaruri ihtiyaçlarını
karşılamaktan uzak olacak kadar az veya OSB ihtiyaçlarının üzerinde olup olmadığı,
katılımcılar tarafından kolaylıkla karşılanacak giderlerin Bakanlık kredisiyle ödenmesi
şeklinde gereksiz yere kullanılıp kullanılmadığı araştırılarak değerlendirilecektir. 22
Çok cüzi miktarda kredilendirmelerle, Bakanlık Kredilerinin tamamen günlük cari
giderlere sarfı gibi durumlar varsa, bu durumların önlenmesi için gerekli hususlar raporda
önerilecektir.
c) Bakanlıkça verilen kredilerin geri tahsil edilebilirliği ayrıca incelenecektir.
9.9.2. Personel işlemleri
Bakanlık Kredisi kullanan OSB’lerde personel hakkında ayrık düzenlemeler getirildiği
dikkate alınarak;
– OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesi gereğince, müteşebbis heyetin
teklifi, Bakanlığın onayı ile en az 17 kişiden oluşan “Bölge Müdürlüğü Tip Teşkilat
Şeması”nın oluşturulup oluşturulmadığı,
– OSB’de istihdam edilen personelin anılan Yönetmelik’in 55’inci maddesinde
öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları,
– Boş bulunan pozisyonlara ataması yapılacak personelden mezkur Yönetmelik’in
56’ncı maddesinde sayılan belgelerin alınıp alınmadığı,
– Personel istihdamının anılan Yönetmelik’in 57’nci maddesinde gösterilen usul ve
aşamalara uygun olup olmadığı,
– Personele sağlanan parasal ve sosyal hakların ve yollukların bahse konu
Yönetmelik’in 58 ve 59’uncu maddelerine uygun olarak ödenip ödenmedikleri,
hususları incelenir.
9.10. İmar ve Parselasyon Planlan Yapımı ile Plan Değişiklikleri
a) Organize sanayi bölgelerinin; çarpık sanayileşmeyi ve çevre sorunlarını önlemek,
kentleşmeyi yönlendirmek amacıyla kuruldukları gözden uzak tutulmayarak imar planı ve
uygulamalarına teftişte özel önem verilecektir.
b) Yollar, otopark, altyapı ve enerji hatları ve sağlık koruma bandı hariç; zorunlu idari,
sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanların toplam bölge
büyüklüğünün %8 inden az olmamak üzere planlanıp planlanmadığı ve bu plana uyulup
uyulmadığı kontrol edilmelidir.
c) Katılımcı ve/veya kiracı vasfı ile bölge içinde faaliyet gösteren küçük imalat ve
tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet ve destek alanlarının onaylı sınır büyüklüğünün %
10’undan fazla olmamak üzere planlanmış olup olmadığı ve bu plana uygun hareket edilip
edilmediği denetlenmelidir.
d) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 71’inci maddesinde
düzenlenen geri çekme mesafelerinin, düzenlemelere uygun olarak bırakılıp bırakılmadığı ve
bu mesafelerde yapılaşmaya gidilip gidilmediği, bu konuda dikkat çeken ya da rastgele alınan
örnekler üzerinden araştırılmalıdır.
e) OSB içindeki binaların dış görünüşlerinin, OSB’nin mimari bütünlüğünü koruyacak
ve bu bütünlüğe değer katacak nitelikte projelendirilmesi ve inşası zorunluluğuna uyulup
uyulmadığı ile dış cephelerin sıvanması, boyanması veya kaplanmış olması, mimari 23
projelerde, kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunluluğuna uyulup
uyulmadığı kontrol edilmelidir.
f) Çevre yeşili düzenlemelerinin, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 71’inci maddesinin
l’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan düzenlemelere uygunluğu, sondaj suretiyle
denetlenmelidir.
9.11. Katılma Payları, Kredi Kullanımı ve Kredinin Geri Ödenmesi İşlemleri
a) Katılma payları, kredi kullanımı, kredinin geri ödeme usul ve esasları ile ilgili
mevzuat hükümleri kapsamındaki OSB uygulamaları incelenecek ve mevzuat hükümlerine
ya da yerindelik prensibine aykırılıklar tespit edildiği takdirde; konuya ilişkin eleştiri ve/veya
tavsiye maddelerine raporda bu başlık altında yer verilecektir.
b) Ayrıca; altyapı katılım payları ile ilgili prensipler ve ödeme şartları ve gecikme
halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasların müteşebbis heyet veya genel kurulca
belirlenmiş olup olmadığı ve bu konudaki müteşebbis heyet ya da genel kurul kararlarına
uyulup uyulmadığı araştırılacaktır.
9.12. OSB’de Kurulamayacak Tesislere, Tesislerde Aranacak Niteliklere, Arsa
Tahsislerine, Yatırımların Projelendirilmesine, Ruhsatlandırma ve Yapı kullanma
İzinlerine, Altyapı Tesisleri Kurulmasına ve Ortak Yerlere İlişkin İşlemler
a) Yukarıda belirtilen konularda; Kanun’a, OSB Uygulama Yönetmeliği’ne ve
bedelsiz arsa tahsisleri yapılmış ise, söz konusu tahsisler ile ilgili işlemlerin ilgili oldukları
Kanun’a ve Yönetmeliğe uygun olup olmadıklarının denetlenmesi sonucunda, eleştiri ve/veya
tavsiye gerektiren bir hususa rastlandığında, sadece, düzenlenen eleştiri ve/veya tavsiye
maddelerinin ilgili olduğu konular yukarıdaki başlıkta yer alacaktır. Kendisiyle ilgili madde
düzenlenmeyen konular başlıkta bulunmayacaktır.
b) Ruhsatlandırma işlemleri
1.-Yapı ruhsatların OSB Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen usule göre müracaat
üzerine verilip verilmediği kontrol ile OSB’de ruhsatsız inşaat yapılıp yapılmadığı
incelenecektir.
2.-Yapı kullanma izinlerinin gerekli belge ve raporların ibrazı üzerine verildiği hususu
kontrol edilerek, yapı kullanma izni olmaksızın binaların kullanımlarının engellenmesi için
gerekli gayretin gösterilip gösterilmediği gözlemlenecektir.
3.-İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının usulüne uygun olarak verilip verilmediği ve
işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan çalışma yapılmasının önlenmesi konusunda gerekli
gayretin gösterilip gösterilmediği gözlemlenecektir.
c) Ruhsata aykırı yapıların takibi
1.- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 92’nci maddesi gereği,
ruhsata aykırı yapılaşmanın engellenmesi için gerekli gayretin gösterilip gösterilmediği
irdelenerek bu anlamda;
Ruhsata aykırı yapılanmanın tespiti için gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığı,
Ruhsatsız yapılaşmanın tespiti halinde mevcut inşaat durumunun belirlenerek,
aykırılığın giderilmesi için katılımcılara 30 gün süre verilmesi, 24
Verilen 30 günlük süre zarfında mevzuata uygun hale getirilmeyen yapıların
durumunun, 3/5/1985 tarihli, 3194 sayılı îmar Kanunu uyarınca ilgili idareye bildirilmesi,
İlgili idare tarafından Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapı hakkında, 3194 sayılı
Kanun’un 32 ve 42’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapılmasının takibi, ilgili idarenin talebi
halinde yıkımın OSB tarafından yapılması ve ilgili idarenin talebi halinde ruhsatın iptal
edilmesi,
Ruhsata aykırı yapılaşmanın 12/10/2004 tarihinden sonra inşa edildiğinin tespiti
halinde, 5237 sayılı T. Ceza Kanununun 184’üncü maddesi gereğince durumun ayrıca İlgili C.
Başsavcılığına bildirilmesi,
hususlarının yerine getirilip getirilmediği araştırılacaktır.
9.13. Elektrik, Su, Doğalgaz, v.b. Bedelleri ile Yönetim Aidatı Tahsilatı
a) Yönetim aidatı ve hizmet karşılıklarının; arsaların boş, inşaat halinde ve üretime
geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre müteşebbis heyet veya genel kurul
tarafından tespit edilmiş olması, yönetim kurulunca müteşebbis heyet veya genel kurulun bu
kararı doğrultusunda takip ve tahsil edilip edilmediği tetkik edilecektir.
b) Elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipler ile ödeme
şartları ve gecikme halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasların müteşebbis heyet veya
genel kurul kararına bağlanıp bağlanmadığı; elektrik, su, doğal gaz ve benzeri mal ve hizmet
satış bedellerinin bu prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenip
belirlenmediği araştırılacaktır.
c) OSB elektrik faaliyetlerinin 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
esaslarına göre yürütülüp yürütülmediği kontrol edilecektir.
d) Maliyetinin altında mal ve hizmet satış ve sunumunun OSB’nin varlığını tehlikeye
düşürebileceği, farklı yoğunlukta mal ve hizmet kullanan katılımcı sanayiciler arasında haksız
rekabet ve zenginleşmeye yol açacağı göz önüne alınarak; elektrik, su, doğalgaz ve benzerleri
dağıtım bedeli ile yönetim aidatı ve altyapı gider paylarının kendi alanlarındaki OSB
giderlerini karşılayıp karşılamadıkları incelenecektir.
e) Elektrik, su, doğalgaz bedeli ile yönetim aidatları tahsilatında ve gecikme halinde
gecikme cezaları tahsilatlarının zamanında yapılıp yapılmadığı, her mal ve hizmet bedelleri
için ayrı ayrı tahsilat yüzdeleri verilerek belirtilecektir. Tahsilatların %90’ın altına düşmesi
halinde bu durumun sebebi ve çözüm önerileri irdelenecektir.
f) OSB yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda katılımcı sanayici olabilecekleri bu
kişilerin ve temsilcileri oldukları şirketlerin aynı zamanda OSB’den mal ve hizmet aldıkları
göz ardı edilmeyerek; yönetim kurulu üyelerinin elektrik, su, doğalgaz, yönetim aidatı ve
altyapı bedeli ve benzeri ödeme yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri incelenerek bu
kişilere farklı muamele uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilecektir.
9.14. İhaleler ve Hakediş Raporları
– Teftiş edilen OSB Bakanlık kredisi kullanıyorsa; OSB Uygulama Yönetmeliği’nde
gösterilen ihale esaslarına ve hakediş raporlarının düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin
hükümlere uygun hareket edilip edilmediği, özellikle altyapı ve inşaat ihale evrakı, ihalenin
gerekli şeffaflık ve saydamlık ile rekabet şartları oluşturularak yapılıp yapılmadığı, 25
– Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde; müteşebbis heyet veya genel kurul
tarafından belirlenen ihale usul ve esaslarına hakediş raporları düzenleme kriterlerine uyulup
uyulmadığı,
hususlarının denetlenmesi neticesinde, varsa, eleştiriyi ve/veya tavsiyeyi gerektiren
konularda kaleme alınan maddelere bu başlık altında yer verilecektir.
9.15. Katılımcıların Şikayet ve Önerileri
a) OSB Gelen evrakları tetkik edilerek varsa katılımcıların şikayet ve önerileri ve OSB
yönetimince bu şikayet ve öneriler hakkında yapılan işlemler incelenecektir.
b) 10 Katılımcıdan az olmamak üzere, karşılıklı görüşme, ifade veya anket veyahut
Müfettişçe uygun görülecek diğer bir surette OSB’nin iş ve işleyişi hakkında katılımcıların
görüş ve önerileri alınacak, bu husus raporda ayrı bir madde halinde gösterilecektir.
9.16. Diğer İşlemler
Teftiş esnasında, yukarıdaki başlıklar altında yer verilemeyecek hususlara rastlandığı
takdirde, bunlara ilişkin tespit, eleştiri ve/veya önerilere, raporda, “Diğer İşlemler” başlığı
altında yer verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
10. TEFTİŞ RAPORUNUN YAZILMASI
a) Teftiş icra planı uygulanarak teftiş yapılırken, planda bulunan her başlık altındaki
denetim çalışmasına ilişkin rapor bölümü de eş zamanlı olarak yazılır.
b) Zorunluluk olmadıkça, incelenmesi tamamlanan konularla ilgili rapor bölümlerinin
yazılması daha sonraya bırakılmaz.
c) Teftiş sonucunda cevaplı rapor düzenlenmesi esas olduğundan cevaplar alındıktan
sonra düzenlenen “Son Görüş”te, eğer her hangi bir nedenle klasik teftiş raporu
düzenlendiyse raporun “SONUÇ” bölümünde;
– Gereğinin Kesinlikle Yerine Getirilmesi İcap Eden Eleştiriler, (ilgili oldukları
mevzuat uyarınca; anılan “eleştiri maddelerinin gereğinin yerine getirilerek, yapılan işlemin
sonucundan Bakanlığa bilgi verilmesi” hususunda denetlenen OSB’ye bildirimde bulunulması
gerekli hususlar)
– Tavsiyeler, (daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyette bulunulması için tavsiye
niteliğinde olmak üzere, “Bakanlıkça denetlenen OSB’ye bildirilmesi” önerilen hususlar)
– Sorumlular Hakkında OSB Tarafından Yapılacak İşlemler, (OSB tarafından;
organlarda görevlilerin, bölge müdürünün, personelin veya üçüncü şahısların sorumluluğuna
gidilmesini ya da bu sayılanlardan biri veya bir kaçı hakkında, sorumluluk doğuran bir
eylemden ötürü OSB yönetimince herhangi bir konuda idari işlem yapılmasını gerektiren
hususlar) 26
Sorumlular Hakkında Bakanlıkça Yapılması Önerilen İşlemler, (Bakanlıkça
haklarında idari işlem uygulanması ya da hukuki ve/veya cezai sorumluluklarına gidilmesi
önerilen kişilerin bunu gerektiren eylemlerinin konu edildiği hususlar)
– İncelenmesi ve/veya Soruşturulması Önerilen Hususlar; (yapılan teftiş sonucunda,
ayrıca, Bakanlık Makamı’nın Onayına bağlanarak incelenmesi ve/veya soruşturulması
gerektiği kanaatine varılan hususlar)
– Mevzuat Değişikliği Önerileri, (varsa, OSB’lerin gelişimi, denetimi ve kontrolü
anlamında gerekli görülen mevzuat ve uygulama değişiklikleri ile mevzuata madde ekleme
önerileri)
ayrı ayrı ve gruplar halinde gösterilecektir.
Her denetim çalışmasında; öncelikle ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin, varsa, yapılan
değişiklikleri de içeren metinleri temin edilecek ve dikkate alınacaktır.
Konuların incelenmesinde; OSB mevzuatının sıklıkla değiştiği göz önüne alınarak
işlemin yapıldığı tarihteki mevzuatın geçerli olacağı unutulmamalıdır.
11. REHBERDE AÇIK OLMAYAN HUSUSLAR
Bu rehberde açık olmayan hususlarda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik
ve Teftiş başkanlığı Yönetmeliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı’nca çıkarılan ilgili Yönergelerde yer alan hükümlere göre hareket edilir. 27
Ek:l
VEZNEDAR İFADE TUTANAĞI
tarihine rastlayan günü saat ‘da denetim için gelinen
adresindeki ‘de kasa sayımına başlanmadan önce, ‘nin veznedarı ‘a
yöneltilen sorular ve alınan cevaplar aşağıda gösterilmiştir.
SORU 1- ‘nin paraları nerelerde saklanıyor, kasanın (veya kasaların) sizden
başkasında anahtarı var mıdır? (Denetlenen kuruluşun paralarının birden fazla kasada saklanıp
saklanmadığı, kasalarının anahtarlarının kimlerde olduğu, kasaların tam olarak nerelerde
bulundukları, markaları ve varsa seri no lan, “cevap”da etraflıca açıklatılmalıdır.) CEVAP 1-
SORU 2- Kasada (veya kasalarda) şahsınıza veya başkalarına ait para
var mıdır? CEVAP 2- SORU 3- Kayıtlara göre kasada (veya kasalarda)
bulunması gereken paranın tamamı kasada mıdır? CEVAP 3- SORU 4-Belgesi
düzenlenip, bedeli alınmadan veya ödenmeden kayıtlara geçirilen herhangi bir işlem var
mıdır? Bunu kanıtlayabilir misiniz? CEVAP 4- SORU 5- Bedeli alınmış veya
ödenmiş olup, fişi veya makbuzları düzenlenmemiş işlemleriniz mevcut mudur? CEVAP 5-
SORU 6- Kasayı en son ne zaman saydınız, tespit ettiğiniz miktar nedir?
CEVAP 6- SORU 7- Bu konuda belirtmek istediğiniz başka bir şey var mıdır? CEVAP
7- (Yok ise” Hayır, yoktur.” yazılacak.)
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan soma imza edildi, yer, tarih
Mehmet DEMİR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Başmüfettişi
Ahmet YILMAZ
M OSB Veznedarı 28
Ek: 3
KASA SAYIM TUTANAĞI
Nevi Adedi Tutarı
200-TL.Iık banknot 9 1.800.-TL
100.-TL.lik banknot 5 500.-TL
50.-TL.Iık banknot 2 100.-TL
20.-TL.Iık banknot 5 100.-TL
10.-TL.Iık banknot 5 50.-TL
Toplam 2.550.-TL
tarihine rastlayan günü, saat ‘da adresindeki ‘nin
paralarının saklandığı ” ” marka kasada yapılan sayım sonucunda dökümü yukarıda yer alan
toplam -İkibinbeşyüzelli TL- bulunduğu tespit edilmiştir.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve doğruluğu
anlaşıldıktan sonra imza edildi, yer, tarih
Mehmet DEMİR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Başmüfettişi
Ahmet YILMAZ
M OSB Veznedarı 29
Ek: 3
MENKUL KIYMETLER SAYIM TUTANAĞI
Hisse Senetleri Birim Nominal DeğerifTL.) Adedi Toplam Değeri
A.Ş
+
( )
Tahviller
tahvili
+
( )
Hazine Bonoları
+
( )
tarihine rastlayan günü, saat ….’de ‘a ait olup bu ‘nın
adresindeki marka kasasında ( (veya) ” Bankası Şubesindeki kiralık
kasada”) saklanan menkul kıymetler sayılmış, yukarda dökümü gösterilen tür ve tutarlarda hisse
senetleri, tahviller ve hazine bonoları olduğu saptanmıştır.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, beraberce okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan sonra imza edildi, yer, tarih
(Denetim Elemanı)
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Görev Unvanı …. OSB (Görev Unvanı)
Not: Eğer, OSB kasasında menkul kıymetleri asılları değil de, bunların OSB’ye ait olduğunu gösteren
ilgili banka v.b. tarafından verilmiş yazılar var ise; yazıyı düzenleyen banka, v.b. yazının tarih/no’su
ile menkul kıymetlerin dökümüne bu tutanakta yer verilecektir. Ayrıca, varsa belgelendirilmiş yatırım
fonlarına ilişkin bilgiler de benzer şekilde bu tutanakta gösterilecektir. 30
Ek: 11 A
ALACAK SENETLERİ SAYIM TUTANAĞI
Adedi Tutarı Borçlusu Toplam Değeri
+
+
+
Genel Toplam
/ /2013 ….günü saat ‘da adresindeki ‘da
yapılan sayımda; ‘de bulunan marka kasada yukarıda dökümü
gösterilen, anılan ‘a ait, TL. tutarında alacak senetleri olduğu
tespit edildi.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, beraberce okunduktan
ve doğruluğu anlaşıldıktan sonra imzalandı, yer, tarih
(Denetim Elemanı)
Adı ve Soyadı
Görev Unvanı
Adı ve Soyadı
. OSB (Görev Unvanı) 31
Ek: 3
DEMİRBAŞ EŞYA SAYIM TUTANAĞI
Sıra No Cinsi Adedi Markası ve Modeli Demirbaş No su
20 günü saat ‘da ‘nin adresindeki hizmet
binasında / bürosunda/ çalışma yerinde yapılan demirbaş eşya sayımında yukarıda dökümü
gösterilen demirbaş eşyanın mevcut olduğu tespit edildi. (x)
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan soma imza edildi, yer, tarih
(Denetim Elemanı)
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Görev Unvanı …. OSB (Görev Unvanı)
(x): Sondaj suretiyle demirbaş kontrolü yapıldığı takdirde, bu metin gerektiği şekilde
değiştirilerek yazılacaktır. 32
Ek: 11 A
(x) ORGANLARIN BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE BÖLGE MÜDÜRLERİ
(…/…/20… – …/…/20… itibariyle)
A. MÜTEŞEBBİS HEYET
Sıra Adı, Soyadı Temsil Ettiği Konumu Göreve Başlama
No ve Adresi Kuruluş Tarihi
Görevden Ayrılma
Tarihi
B.YÖNETİM KURULU
Sıra Adı, Soyadı Temsil Ettiği Konumu
No ve Adresi Kuruluş
Göreve Başlama
Tarihi
Görevden Ayrılma
Tarihi
C.DENETİM KURULU
Sıra Adı, Soyadı
No ve Adresi
Temsil Ettiği
Kuruluş
Göreve Başlama
Tarihi
Görevden Ayrılma
Tarihi
D.BÖLGE MÜDÜRLERİ
Sıra
No
Adı, Soyadı
ve Adresi
SGK Sicil
No su
Göreve Başlama
Tarihi
Görevden Ayrılma
Tarihi
Kayıtlarımıza Uygundur. …/.. ./20.
(x)
Görev Unvanı Görev Unvanı
Ad ve Soyad Ad ve Soyad
İmza İmza
(x): Bu kısma teftiş edilen kuruluşun unvanı yazılacaktır. 33
Ek: 11 A
(x) PERSONEL LİSTESİ
Sıra No Görevi Adı, Soyadı ve Adresi Göreve Başlama Tarihi SGK Sicil No su
Kayıtlarımıza Uygundur. …/.. ./20.
(x)
Görev Unvanı Görev Unvanı
Ad ve Soyad Ad ve Soyad
İmza İmza
(x): Bu kısma teftiş edilen kuruluşun unvanı yazılacaktır. 34
Ek: 3
Organize Sanayi Bölgesi’ne İlişkin Genel Bilgiler
(…/…/20… itibariyle)
1 Yönetim Kurulu Başkanı
a)Adı ve Soyadı :
b)Temsil Ettiği Kuruluş :
2 Bölge Müdürü
3 Adresi
4 Tel ve Faks No ları
5 Web Sitesi Adresi
6 Elektronik Posta Adresi
7 OSB’nin Niteliği
8 Kuruluşunun Onay
Tarihi ve No su
9 Kurucularının Kimler Olduğu
10 Sicil No su
11 Yönetim Şekli (x)
12 Bakanlıktan Alt Yapı
Kredisi Kullanıp
Kullanmadığı
13 Teftiş Tarihine Kadar Fiilen
Kullanılmış Olan Altyapı
Kredisinin Tutarı
14 Teftiş Tarihine Kadar Yapılan
Altyapı Kredisi Geri
Ödemeleri Tutarı
15 Teftiş Tarihi itibariyle Kalan
Altyapı Kredisi Borcu
16 Altyapının Ne Kadarlık Bir
Kısmının Tamamlandığı
17 Genel idare Giderleri için
Bakanlıktan Kredi
Kullanıp Kullanmadığı
18 Teftiş Tarihine Kadar Fiilen
Kullanılmış Olan Genel İdare
Giderleri Kredisi Tutarı
19 Teftiş Tarihine Kadar Yapılan
Genel İdare Giderleri Kredisi
Geri Ödemeleri Tutan
20 Teftiş Tarihi itibariyle Kalan
Genel İdare Giderleri Kredisi
Borcu
21 Bakanlık Dışı Kaynaklardan
Fiilen Kullanılmış Olan
Kredilerin Tutarı 35
22 Teftiş Tarihi itibariyle,
Bakanlık Dışı Kaynaklardan
Fiilen Kullanılan Kredilerin Ne
Kadarlık Bir Kısmının Henüz
Geri Ödenmemiş Olduğu
23 (Varsa) Vadesinde Ödenmemiş
Olan Borçların Tutarı
24 (Varsa) Vadesinde Tahsil
Edilememiş Olan Alacakların
Tutarı
25 Nakit Mevcudu;
a) Kasa:
b) Bankalar,
– Vadesiz Hesaplar:
– Vadeli Hesaplar :
26 Hazine Bonosu, Yatırım Fonu,
v.b. Anında Nakde
Çevrilebilecek Menkul
Kıymetlerin Tutarı
27 Nakil Vasıtaları ve Iş
Makinaları (xx)
28 Gayrımenkuller (xxx)
29 Genel Kurulunu Hangi
Tarihte Oluşturduğu
30 Son Olağan Genel Kurul
Toplantısının Tarihi
31 Son Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısının Tarihi
32 İmar Planının Bakanlıkça
Onay Tarihi ve No su
33 OSB Arazisinin Onaylı Sınır
İçindeki Toplam Alanı
34 OSB Arazisi İçindeki
Sanayi Parsellerinin
Toplam Alanı
35 Hizmet ve Destek Alanlarının
Yüz Ölçümü
36 OSB Mülkiyetinde Kalan ve
Ortak Kullanım Alanlarından
Sayılan Zorunlu İdari, Sosyal
ve Teknik Altyapı Alanları ile
Arıtma Tesisi Alanı Aktif
Yeşil Alanların Toplam Yüz
Ölçümü
37 OSB Arazisi İçindeki Sanayi
Parseli Sayısı
38 Katılımcılara Tahsis Edilmiş
Olan Sanayi Parsellerinin;
a) Sayısı: b) Toplam Alanı: 36
39 Parsellerin m2 Fiyatları ve
Bunların Yıllar İtibariyle
Değişimi
40 Katılımcılara Tapusu Verilen
Sanayi Parsellerinin;
a) Sayısı: b) Toplam Alanı:
41 Katılımcılara Tahsis Edilen
Parsellerin Sektörlere Dağılımı
42 Henüz Katılımcılara Tahsisi
Yapılmamış Sanayi Parseli
Sayısı
43 Katılımcı Sayısı
44 Bedelsiz Tahsis Edilmiş
Olan Parsel Sayısı;
a) 4562 Sayılı Kanuna Göre :
b) 5084 Sayılı Kanuna Göre :
45 Bedelsiz Tahsis Edilmiş Olan
Parsellerin; Teftiş Tarihi
İtibariyle, Krediden Mahsup
Edilecek ya da Bakanlıktan
Doğrudan Tahsil Edilecek
Toplam Parasal Değeri
46 İnşaat Ruhsatı Verilmiş Olan
Parsel Sayısı
47 Yapı Kullanma izin Belgesi
Verilmiş Olan;
a) İşletme Sayısı:
b) Parsel Sayısı :
48 Üretime Başlamış Olan
İşletme Sayısı
49 Üzerinde Üretime Başlanmış
Olan Parsel Sayısı
50 Yapı Kullanma İzni ve İşyeri
Açma Ruhsatı Alınarak
Üzerinde Üretime Başlanan
Sanayi Parseli Sayısı ve
Toplam Alanı
51 (Varsa) Yapı Kullanma izni
Alınmaksızın Üzerinde
Üretime Başlanılmış Olan
Parsel Sayısı
52 (Varsa) Yapı Kullanma izni
Bulunan, Ancak, İşyeri Açma
Ruhsatı Alınmaksızın Üzerinde
Üretime Başlanılmış Olan
Parsel Sayısı 37
53 Dağıttığı Elektriği Kendisinin
mi Ürettiği, Yoksa Dışarıdan
mı Aldığı
54 Dağıttığı Suyu Ne Şekilde
Temin Ettiği
55 OSB Alanı içindeki Parsellere
Doğalgaz Dağıtımı Yapılıp
Yapılmadığı
56 işler Durumda Arıtma Tesisi
Bulunup Bulunmadığı
57 Personel Sayısı
Kayıtlarımıza Uygundur. …/…/20…
Organize Sanayi Bölgesi
Görev Unvanı Görev Unvanı
Ad ve Soyad Ad ve Soyad
İmza İmza
(x): a) Müteşebbis heyetçe mi yönetiliyor? b) Müteşebbis heyetçe yönetiliyor ancak katılımcıların 1/3
ünün üretime geçmesiyle müteşebbis heyette (7) katılımcı var, c) Genel kurula geçilmiş, d) Mülga
5590 sayılı Kanunun 5/r-3 maddesi gereği Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulup, Oda meclisi
tarafından mı yönetiliyor?
(xx): Cinsi, markası, modeli, model yılı, plakası, şasi seri no’su ve kayıtlı değeri şeklinde dökümü
yapılacaktır.
(xxx): Tapu sicilindeki bilgiler ve kayıtlı değerler gösterilecektir. 38
Ek: 10 B
KASA DENKLEŞTİRME TUTANAĞI (X)
1)a-8 Mart 2010 Pazartesi günü akşamı itibariyle kasa hesabı borç sütunu toplamı 190.650.-TL
b-8 Mart 2010Pazartesi günü akşamı itibariyle kasa hesabı alacak sütunu toplamı- ıoo.ooo.-TL
Kayıtlara göre 08 Mart 2010 Pazartesi akşamı itibariyle kasada
bulunması gereken tutar 90.650.-TL
2)a- 09 Mart 2010 Salı günü kasa sayımı yapılana kadarki alındı tutarı 10.000.-TL
09 Mart 2010 Sah günü ” ” ” ” ödeme ” – 5.000.-TL
b- 09 Mart Salı günü gerçekleşen kasa işlemlerinin farkı (+)5.000.-TL
3)a-Kayıtlara göre 08 Mart 2010 Pazartesi günü akşamı itibariyle kasada bulunması
gereken miktar 90.650.-TL
b- 09 Mart 2010 Salı günü kasa sayımı yapılana kadarki kasa işlemlerinin
farkı (+)5.000.-TL
Toplam 95.650.-TL
4)a- 09 Mart 2010 Salı günü kasa sayımının yapıldığı an itibariyle kayden
kasada bulunması gereken tutar 95.650.-TL
b-09 Mart 2010 Salı günü saat itibariyle kasada sayılan tutar 95.650.-TL
Fark
09 Mart 2010 Sah günü saat…’da adresindeki ‘da yapılan
sayım sonucunda marka kasada tespit edilen 95.650.- TL nin kayıt ve defterler ile
veznedarın ifadesine göre kasada bulunması gereken 95.650.-TL lık bakiyeye uygun olduğu
görüldü.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan sonra imza edildi, yer, tarih
Mehmet DEMİR Ahmet YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı M OSB Veznedarı
Başmüfettişi
(x): Bu tutanak; kasa sayımı, gün içinde kasaya para girişi ve/veya kasadan para çıkışı
olduktan sonra yapıldığında düzenlenecektir. 39
Ek:10 A
KASA FAZLASI TESPİT TUTANAĞI (X)
a ) günü akşamı itibariyle kasa hesabı borç sütunu toplamı 190.650.-TL
b ) günü ” ” ” alacak sütunu toplamı 100.000.-TL
Fark 90.650.-TL
c) Kayıtlara göre günü akşamı itibariyle (veya günü sabahı henüz kasa giriş/çıkışı
olmadığı takdirde) kasada bulunması gereken
tutar 90.650.-TL
d ) akşamı itibariyle (veya … günü sabahı henüz kasa giriş/çıkışı olmadan önce)
kasada sayılan tutar 91.000 .-TL
Fark 350.-TL
tarihine rastlayan günü saat ‘da adresindeki ‘da yapılan sayım
sonucunda marka kasada tespit edilen (doksanbirbinTL)’nin kayıt ve defterler ile Veznedar
‘nın tarihli ifadesine göre kasada bulunması gereken (doksanbinaltıyüzelliTL)’lık
bakiyeden (üçyüzelliTL) daha fazla olması hususunda Veznedar , aynen;
( Bu konuda söylemek istediğim başka bir şey yoktur…)
dedi.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve doğruluğu
anlaşıldıktan sonra imza edildi, yer, tarih
Mehmet DEMİR Ahmet YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı M OSB Veznedarı
Başmüfettişi
(x): Bu tutanak; kasa sayımı, akşam kasa kapatıldıktan sonra veya sabah henüz kasaya herhangi bir
para girişi ve/veya kasadan para çıkışı olmadan önce yapıldığı takdirde düzenlenecektir. 40
Ek: 10 B
KASA FAZLASI TESPİT TUTANAĞI (X)
1)a-8Mart 2010 Pazartesi günü akşamı itibariyle kasa hesabı borç sütunu toplamı 190.650.-TL
b-8Mart 2010 Pazartesi günü ” ” ” ” alacak ” ” – ioo.ooo.-tl
Kayıtlara göre 08 Mart 2010 Pazartesi akşamı itibariyle kasada
bulunması gereken tutar 90.650.-TL
2)a- 09 Mart 2010 Sah günü kasa sayımı yapılana kadarki alındı tutarı 10.000.-TL
09 Mart 2010 Salı günü ” ” ” ” ödeme ” – 5.000.-TL
b-09 Mart Sah günü gerçekleşen kasa işlemlerinin farkı (+)5.000.-TL
3)a-Kayıtlara göre 08 Mart 2010 Pazartesi günü akşamı itibariyle kasada bulunması
gereken miktar 90.650.-TL
b- 09 Mart 2010 Sah günü kasa sayımı yapılana kadarki kasa işlemlerinin
farkı (+)5.000.-TL
Toplam 95.650.-TL
4)a- 09 Mart 2010 Salı günü kasa sayımının yapıldığı an itibariyle kayden
kasada bulunması gereken tutar 95.650.-TL
b- 09 Mart 2010 Salı günü saat itibariyle kasada sayılan tutar 96.000.-TL
Fark 350.-TL
09 Mart 2010 Sah günü saat…’da adresindeki ‘da yapılan sayım
sonucunda marka kasada tespit edilen (doksanaltıbinTL)’nın kayıt ve defterler ile
Veznedar ‘nin tarihli ifadesine göre kasada bulunması gereken
(doksanbeşbinaltıyüzelliTL)’lık bakiyeden (üçyüzelliTL) daha fazla olması hususunda
Veznedar , aynen;
( Bu konuda söylemek
istediğim başka bir şey yoktur…) dedi.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan soma imza edildi, yer, tarih
Mehmet DEMİR Ahmet YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı M OSB Veznedarı
Başmüfettişi
(x): Bu tutanak; kasa sayımı, gün içinde kasaya para girişi ve/veya kasadan para çıkışı
olduktan sonra yapıldığında düzenlenecektir. 41
Ek: 11 A
KASA AÇIĞI TESPİT TUTANAĞI (X)
a ) günü akşamı itibariyle kasa hesabı borç sütunu toplamı 190.650.-TL
b ) günü ” ” alacak ” ” 100.000.-TL
Fark 90.650.-TL
c) Kayıtlara göre günü akşamı itibariyle (veya günü sabahı henüz
kasa giriş/çıkışı olmadığı takdirde) kasada bulunması gereken
tutar 90.650.-TL
d ) akşamı itibariyle (veya … günü sabahı henüz kasa giriş/çıkışı
olmadan önce) kasada sayılan tutar 90.000 .-TL
Fark – 650.-TL
tarihine rastlayan günü saat ‘da adresindeki ‘da yapılan
sayım sonucunda marka kasada tespit edilen (doksanbinTL- )’nin kayıt ve defterler ile
Veznedar ‘mn tarihli ifadesine göre kasada bulunması gereken
(doksanbinaltıyüzelliTL)’lık bakiyeden (altıyüzelliTL) eksik olması hususunda Veznedar
, aynen; ( Bu
konuda söylemek istediğim başka bir şey yoktur…) dedi.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan sonra imza edildi, yer, tarih
Mehmet DEMİR Ahmet YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı M OSB Veznedarı
Başmüfettişi
(x): Bu tutanak; kasa sayımı, akşam kasa kapatıldıktan sonra veya sabah henüz kasaya
herhangi bir para girişi ve/veya kasadan para çıkışı olmadan önce yapıldığı takdirde
düzenlenecektir. 42
Ek: 11 B
KASA AÇIĞI TESPİT TUTANAĞI (X)
l)a-8Mart 2010Pazartesi günü akşamı itibariyle kasa hesabı borç sütunu toplamı 190.650.-TL
b-8 Mart 201 OPazartesi günü ” ” ” ” alacak ” ” – 100.000.-TL
Kayıtlara göre 08 Mart 2010 Pazartesi akşamı itibariyle kasada
bulunması gereken tutar 90.650.-TL
2)a- 09 Mart 2010 Salı günü kasa sayımı yapılana kadarki alındı tutarı 10.000.-TL
09 Mart 2010 Salı günü ” ” ” ” ödeme ” – 5.000.-TL
b-09 Mart Salı günü gerçekleşen kasa işlemlerinin farkı (+)5.000.-TL
3)a-Kayıtlara göre 08 Mart 2010 Pazartesi günü akşamı itibariyle kasada bulunması
gereken miktar 90.650.-TL
b- 09 Mart 2010 Salı günü kasa sayımı yapılana kadarki kasa işlemlerinin
farkı (+15.000.-TL
Toplam 95.650.-TL
4)a- 09 Mart 2010 Salı günü kasa sayımının yapıldığı an itibariyle kayden
kasada bulunması gereken tutar 95.650.-TL
b-09 Mart 2010 Salı günü saat itibariyle kasada sayılan tutar 95.000.-TL
Fark -650.-TL
09 Mart 2010 Salı günü saat…’da adresindeki ‘da yapılan sayım sonucunda
marka kasada tespit edilen (doksanbeşbinTL)’nın kayıt ve defterler ile Veznedar
‘nın tarihli ifadesine göre marka kasada bulunması gereken
(doksanbeşbinaltıyüzelliTL)’hk bakiyeden (altıyüzelliTL) eksik olması hususunda Veznedar
, aynen; ( Bu
konuda söylemek istediğim başka bir şey yoktur…) dedi.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve doğruluğu
anlaşıldıktan soma imza edildi, yer, tarih
Mehmet DEMİR Ahmet YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı M OSB Veznedarı
Başmüfettişi
(x): Bu tutanak; kasa sayımı, gün içinde kasaya para girişi ve/veya kasadan para çıkışı
olduktan soma yapıldığında düzenlenecektir. 43
Ek: 11 A
DEMİRBAŞ EŞYA AÇIĞI TESPİT TUTANAĞI
…/…/20 günü saat ‘de ‘nin
adresindeki idare binasında/ idare merkezinde/ bürosunda yapılan; kayıt ve belgeler ile
fiilen mevcut demirbaş eşyaların karşılaştırılması işleminde, kayıtlar ve belgelerdeki
demirbaş eşyalardan, aşağıda dökümü gösterilenlerin mevcut olmadığı tespit edilmiştir.
Sıra No Adedi(x) Cinsi Markası Modeli/Model No su Demirbaş No su
( )
Mevcut olmadığı tespit edilen demirbaş eşyalar toplam ….( ) adettir.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan sonra imza edildi, yer, tarih
(Denetim Elemanı)
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Görev Unvanı …. OSB (Görev Unvanı)
(x): Demirbaş eşya adedi önce rakamla, yanına da; parantez içinde, yazıyla yazılacaktır. 44
Ek: 11 A
DEMİRBAŞ EŞYA FAZLASI TESPİT TUTANAĞI
…/…/20 günü saat ‘de ‘nın
adresindeki idare binasında/ idare merkezinde/ bürosunda yapılan; kayıt ve belgeler ile
fiilen mevcut demirbaş eşyaların karşılaştırılması işleminde, aşağıda dökümü gösterilen
demirbaş eşyaların da mevcut olduğu, ancak, bunların kayıtlar ve belgelerde bulunmadığı
tespit edilmiştir.
Sıra No Adedi(x) Cinsi Markası Modeli/Model No su Demirbaş No su
( )
Kayıtlar ve belgelerde bulunmadığı anlaşılan demirbaş eşyalar toplam ….( )
adettir.
Durumu gösteren bu tutanak tarafımızdan birlikte düzenlendi, okunduktan ve
doğruluğu anlaşıldıktan sonra imza edildi, yer, tarih
(Denetim Elemanı)
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
Görev Unvanı ….OSB (Görev Unvanı)
(x): Demirbaş eşya adedi önce rakamla, yanma da; parantez içinde, yazıyla yazılacaktır.

Author: admin